Voornemen Rijksstructuurvisie Windenergie op zee (2013)

De bewindslieden van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ) hebben het voornemen om het Nationaal Waterplan te wijzigen voor het onderdeel Windenergie op Zee, hierna te noemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Deze dient als ruimtelijk kader voor windenergieprojecten op zee. Ter voorbereiding op de Rijksstructuurvisie laat het Rijk een onderzoeksrapport opstellen over de milieueffecten (planMER). De Commissie voor de m.e.r. wordt gevraagd advies te geven over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten. De in de Rijksstructuurvisie voorgenomen activiteiten kunnen effect hebben op Natura 2000-gebieden. De gevolgen voor die gebieden komen aan bod in een Passende beoordeling.

Waarom dit voornemen?
Windenergie op zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de overheid om 16% van onze energie duurzaam op te wekken. Het Rijk wil op zee ruimte bieden voor 6.000 MW aan windenergie. Enkele gebieden zijn in 2009 al aangewezen in het Nationaal Waterplan. In dit plan zijn ook twee zoekgebieden opgenomen waar aanvullend ruimte voor windenergie op zee gevonden moet worden: voor de Hollandse kust en Ten Noorden van de^ Wadden, buiten de 12-mijlszone. De Rijksstructuurvisie wijst deze gebieden concreet aan. Het Rijk geeft daarbij aan welke afwegingen zijn gemaakt en onder welke voorwaarden de aanleg van windparken op de^ Noordzee mogelijk is. Er worden nog geen locaties en opstellingen van windparken vastgelegd. Dat is pas aan de orde als er sprake is van een concreet initiatief.

Participatie
Vanaf 3 april 2013 kunt een zienswijze indienen op het voornemen om te komen tot deze Rijksstructuurvisie via het Centrum Publieksparticipatie. Ook maatschappelijke organisaties, sectoren en de kustoverheden zijn betrokken bij het voornemen, onder andere via het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu, en krijgen de gelegenheid hierop te reageren. U kunt achtergrondinformatie downloaden op de website van het Centrum Publieksparticipatie: www.centrumpp.nl.