Witboek Transport EU in lijn met ontwerp havenvisie 2030

Havenbedrijf Rotterdam vindt dat het op 23 maart gepubliceerde Witboek Transport van de Europese Commissie in lijn ligt met de ontwerp Havenvisie 2030, de voorlopige langetermijnvisie die het Havenbedrijf in mei bekendmaakte. In het algemeen is het Havenbedrijf het eens met de doelen en concrete maatregelen die de Europese Commissie aankondigt.

HbR signaleert wel een spanning in het Witboek, dat enerzijds pleit voor een spreiding van importstromen over meer havens (zogenoemde ‘entry ports’) en anderzijds voor een bundeling ten gunste van het ontwikkelen van een multimodaal kernnetwerk.

Verder meent HbR dat de EC een te rigide benadering over de modal split hanteert. Zo vindt de EC dat de afstand tussen haven en eindpunt minimaal 300 kilometer moet zijn om initiatieven te ontwikkelen om het goederenvervoer van weg naar binnenvaart of spoor te verplaatsen (de zogenoemde ‘modal shift’). Het Havenbedrijf vraagt om deze minimale afstand te halveren tot 150 km. Op dit moment concurreert in de Rotterdamse haven de binnenvaart al met de weg bij een afstand van 50 km, bijvoorbeeld naar binnenhaven Alphen ad Rijn. Voor het spoor geldt in Rotterdam een minimale afstand van 200 kilometer. Halvering van deze officiële grens betekent dat meer initiatieven in aanmerking komen voor ondersteuning van de Europese Unie. Het Havenbedrijf ondersteunt de doelstelling van de EC om in 2030 30% en in 2050 50% van het goederenvervoer over de weg te verplaatsen naar spoor en binnenvaart.

Het Havenbedrijf pleit voor een gelijk speelveld om zowel economische als ecologische redenen. Het staat volledig achter bestaande internationale afspraken binnen International Maritime Organisation voor het aanscherpen van de norm van 1% zwavel naar 0,1% zwavel voor ECA-gebieden (Emission Control Areas) in 2015 maar vindt wel dat dit niet alleen zou moeten gelden voor de ECA’s Noordzee en Oostzee maar voor alle Europese kustwateren.

Voor het Havenbedrijf zijn de volgende onderwerpen in het Witboek van belang:
– multimodaal netwerk van hoofdverbindingen
– markttoegang en transparantie
– minder CO2 uitstoot van transport en milieu
– financieringsmechanisme.

Voor de gehele reactie zie:

www.portofrotterdam.com/en/News/Pages/white-paper-transport.aspx
www.portofrotterdam.com/nl/actueel/Pages/witboek-transport.aspx

Bron: Port of Rotterdam, 07-07-2011;