Wordt de ‘Rijnhaven Marina’ de trekpleister voor superjachten in Rotterdam?

Zo’n 12 bedrijven uit de maritieme sector ondersteunen de plannen om in het westelijke deel van de Rijnhaven Rotterdam een marina aan te leggen voor ‘superjachten’.

Beeld van Rijnhaven Marina in de avond.

De plannen om te komen tot een marina voor superjachten bestaan al langer maar kwamen recent in een stroomversnelling door de gepresenteerde ambitie-plannen van de gemeente Rotterdam voor het oostelijk deel van de Rijnhaven. Ook de sterk toegenomen belangstelling voor Rotterdam, de enorme groei die de jachtsector doormaakt en de schaarste aan representatieve ligplaatsen, zorgen voor een versnelling.

Ligplaats en ‘opleverkade’ voor superjachten

De Rijnhaven Marina, volgens de huidige plannen geschikt voor uiteindelijk 40 tot 50 jachten kan in 2020 operationeel zijn. De benodigde investering van zo’n 12 miljoen wordt in principe opgebracht uit de maritiem sector.
De Rijnhaven Marina dient primair als ligplaats voor de superjachten maar kent ook een zogenaamde ‘opleverkade’. Op die kade vindt de overdracht plaats van de werf naar de eigenaar. De locatie van de Rijnhaven is gelet op haar historie en het indrukwekkende decor van de stad, een zeer representatieve locatie waar de stad en de haven elkaar kunnen ontmoeten.

Rijnhaven Marina met blik richting noord.
Rijnhaven Marina met blik richting noord.

Plan aangeboden aan college van B en W

Het plan van de Rijnhaven Marina is recent aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en zal de komende maanden verder vorm krijgen.

Extra werkgelegenheid

Het plan leidt tot een extra werkgelegenheid van 200 tot 1000 banen en versterkt de relatie tussen stad en haven. Het sterke innovatieve karakter van de jachtbouw stimuleert bovendien vernieuwingen in de maritieme sector op het gebied van duurzaamheid.

Hoofdbeeld Vogelvlucht Rijnhaven Marina. Foto, IPV Delft
Hoofdbeeld Vogelvlucht Rijnhaven Marina. Foto, IPV Delft