Zeeland Seaports tegen WCT-alternatief voor ontpoldering Hedwigepolder

Zeeland Seaports (ZSP) is tegen het bestemmen van natuurcompensatiegronden voor de Westerschelde Container Terminal (WCT) als alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Deze gronden zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van de WCT mogelijk te maken. Inzet van dit gebied als alternatief voor de Hedwigepolder betekent dat de aanleg van de WCT zeer onzeker wordt. Juist nu Gedeputeerde Staten van Zeeland in het zojuist gesloten Collegeakkoord onomwonden heeft gekozen voor de ontwikkeling van containerfaciliteiten in de Zeeuwse haven met de WCT als speerpunt.

Hedenmorgen heeft de Provinciaal Zeeuwse Courant bericht dat de Staatsecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie de compensatiegronden van de WCT als mogelijk alternatief zou kunnen aanwijzen voor de Hedwigepolder. De compensatiegronden van de WCT zijn gelegen in de Schorerpolder en in de Welzingepolder. Deze compensatiegronden zijn door Zeeland Seaports de afgelopen jaren verworven, en zijn als compensatiegronden voor de aantasting van de ecologische hoofdstructuur (EHS) nog steeds nodig om de WCT te kunnen realiseren. Dit in verband met het wettelijk kader waaraan WCT getoetst wordt. ZSP stelt zich op het standpunt dat zij risico loopt als zij niet meer vrijelijk over die gronden zou beschikken. Het “omvlaggen” van het beoogde gebied levert juridische risico’s op die de ontwikkeling van de WCT in de weg kunnen staan. Deze conclusie hebben ZSP en de provincie reeds eerder gezamenlijk getrokken.

Indien een dergelijke keuze wordt gemaakt, dan betekent dit dat expliciet een keuze wordt gemaakt voor de havenontwikkelingen in Antwerpen boven die in Zeeland. Immers, de natuurcompensatie is het gevolg van de verbetering van de toegankelijkheid van de Antwerpse haven. De Westerschelde Container Terminal is een zeer kansrijke uitbreidingsmogelijkheid voor de Zeeuwse havens en biedt straks ruimte om de allergrootste containerschepen moeiteloos te kunnen faciliteren.

Bron: Zeeland Seaports, 15-06-2011;