Flevokust maakt doorstart

overslaghaven-flevokust-522x391

De provincie werkt in nauw overleg met de gemeente Lelystad verder aan de realisatie van Flevokust, de overslaghaven met containerterminal en industrieterrein ten noorden van Lelystad. De provincie wil zo spoedig mogelijk stappen zetten in de ontwikkeling van de haven. Want nu zijn er subsidies beschikbaar, nu is er een containerterminalexploitant en nu zijn er verladers en ondernemersorganisaties die Flevokust ondersteunen. De eerste stap die nu wordt gezet, is de publicatie van een ‘kennisgeving’ in het kader van de wet ruimtelijke ordening.

Op 17 december 2013 wees de gemeenteraad het voorliggende ontwerp voor Flevokust af, maar een dag later namen Provinciale Staten van Flevoland een motie aan, waarin zij aangeven alle middelen in het werk te willen stellen om Flevokust toch mogelijk te maken. Recent heeft ook de gemeenteraad van Lelystad een motie aangenomen waarin de economische betekenis van Flevokust wordt onderkend en waarin het college wordt verzocht samen met de provincie en andere betrokken partijen te gaan werken aan een plan dat voldoende draagvlak heeft.

Moment benutten
De provincie wil zo spoedig mogelijk met de juridisch planologische procedure aan de slag, want het huidige momentum voor de ontwikkeling van Flevokust mag niet verloren gaan. Nu zijn er bijvoorbeeld subsidies beschikbaar en er is een exploitant voor de containerterminal. Ook hebben verladers interesse getoond om hun ladingen via Flevokust te gaan vervoeren. Met de kennisgeving geeft de provincie een duidelijk signaal af, dat zij het belang van Flevokust voor Lelystad en de regio hoog acht.

Samenwerking
De provincie werkt daarom, in nauwe samenwerking met de gemeente, het Rijk en het waterschap, aan een optimalisatie van de plannen van eind december 2013. De eerste stap in de procedure die nu wordt gezet, is de publicatie van een ‘kennisgeving’. Een kennisgeving is een instrument in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) waarmee de provincie een vooraankondiging doet dat zij van plan is het geldende bestemmingsplan Flevokust aan te passen door het opstellen van een nieuw planologisch-juridische kader. Daarbij is nog niet aan de orde welke partij (provincie of gemeente) de procedure uiteindelijk gaat trekken (inpassingsplan of bestemmingsplan). Dit zal de komende periode, in gezamenlijk overleg tussen provincie en gemeente worden besloten, mede in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen.

Inspraak
De kennisgeving geeft aan hoe de planologisch-juridische procedure in elkaar zit en hoe en wanneer belangstellenden daarop kunnen reageren. De kennisgeving wordt de komende week (10 – 14 februari 2014) gepubliceerd in de Flevolandse huis-aan-huis bladen en de Staatscourant.

De provincie wil maximale zorgvuldigheid in de procedures en ruimte geven aan belangstellenden om vroegtijdig hun inbreng te hebben. De kennisgeving gaat daarom gepaard met het ter inzage leggen van een aantal documenten:

  • een uitgangspuntennotitie over het planologisch-juridisch kader;
  • een notitie met de eerder naar voren gekomen zorg- en aandachtspunten over Flevokust uit de omgeving.

Met de kennisgeving en de inspraaktermijn van 4 weken wordt aan belangstellenden de mogelijkheid geboden om een reactie in te dienen. Die reacties worden betrokken bij het vervolg. De kennisgeving en alle bijbehorende stukken zullen officieel vanaf 13 februari 2014 ter inzage liggen in het provinciehuis, het stadhuis Lelystad, het Waterschapshuis en het Smedinghuis (Rijkswaterstaat).

Meer… Flevoland