Saneringsprogramma Chemie-Pack gereed

De provincie Noord-Brabant heeft het saneringsprogramma vastgesteld voor Chemie-Pack in Moerdijk. Het saneringsprogramma is aangescherpt met de kennis en ervaring van de markt en vormt de basis voor de aanbesteding van de saneringsoperatie. De aanbesteding zal nog dit jaar plaatsvinden.

De bodemsanering bij Chemie-Pack moet humane risico’s van de aanwezige bodemverontreiniging wegnemen en de terreinen weer geschikt maken voor gebruik als industrieterrein. Verder moet er een zogenaamde stabiele eindsituatie voor het grondwater ontstaan. Hiervoor dient het grondwater eerst schoongemaakt te worden.

Onderzoek en begin schoonmaak
Meteen na de brand zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat verontreinigingen in het grondwater niet kunnen wegstromen naar de omgeving. Zo heeft de provincie als het ware “tijd gecreëerd ” om voor deze unieke en omvangrijke bodemverontreiniging een saneringsprogramma op te stellen. Ter voorbereiding daarop is uitgebreid specialistisch bodem- en chemisch onderzoek verricht. De afgelopen twee jaar zijn bij bedrijven in de omgeving ook al een aantal kleine bodemsaneringen uitgevoerd.

Kosten beperken
De provincie heeft zich ten doel gesteld de kosten van de bodemsanering waar mogelijk te beperken. Dat is één van de redenen dat externe partijen in een vroegtijdig stadium bij het opstellen van het saneringsprogramma zijn betrokken. In het voorbereidingstraject zijn oplossingen voor de bodemsanering verkend, mogelijke samenwerkingsvormen onderzocht en uitvoeringsrisico’s in kaart gebracht. Zowel Havenschap Moerdijk, omliggende bedrijven als marktpartijen hebben hun inbreng geleverd aan het aanscherpen van het saneringsprogramma.

Bovengrond
Het schoonmaken van de boven- en ondergrond zal in twee gescheiden trajecten plaatsvinden. Dit vanwege de aard van de verontreiniging, de gewenste samenwerkingsvorm met de toekomstige saneerder en de wensen uit het gebied. Volgend jaar al kunnen de vloeren, funderingen en riolering worden gesloopt en kan de verontreinigde bovengrond (grond boven grondwaterstand) worden afgegraven. Daarna is het gebied weer veilig en geschikt als industrieterrein.

Ondergrond
De sanering van het grondwater (terrein van acht hectaren, bodemlaag tot drie meter diep) wordt een complex proces dat vijf tot tien jaar gaat duren. Eerst wordt een saneringssysteem in de ondergrond aangelegd. De sanering wordt zodanig aangepakt en uitgevoerd dat de omliggende bedrijven daar zo min mogelijk hinder van ondervinden bij hun bedrijfsvoering.