Actieplan vaarrecreatie waddenzee 2014

Het Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 – 2018 is het gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen het Watersportverbond, Waddenprovincies, ministerie van Economische Zaken (incl. Waddenunit), Rijkswaterstaat, kust- en eilandgemeenten in het Waddengebied, natuurorganisaties en watersportorganisaties.

De totstandkoming is begeleid door een “Loodsteam” bestaande uit externe bureaus van Twynstra Gudde, Oranjewoud en Bureau Buiten. Het plan is gebaseerd op de resultaten van vier werksessies waaraan circa 25 vertegenwoordigers vanuit de betrokken partijen hebben deelgenomen. De beoogde uit-gangspunten voor dit Actieplan zijn besproken tijdens een bestuurlijke sessie op 4 oktober 2013. De uitkomsten en conclusies van deze bijeenkomst vormen de basis van dit actieplan.

Meer… Watersportverbond