Boskalis halfjaarcijfers 2022: Sterke toename op desinvesteringen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een sterk eerste halfjaar afgesloten. De bezetting van de grote schepen was hoog en bij een sterke toename van de omzet nam het resultaat eveneens fors toe, met name door een bijzondere bate.

Kerncijfers eerste halfjaar 2022‎

 • Omzet: EUR 1,61 miljard
 • (H1 2021: EUR 1,32 miljard)
 • EBITDA: EUR 292 miljoen inclusief EUR 50 miljoen bijzondere bate
 • (H1 2021: EUR 226 miljoen)
 • Nettowinst: EUR 116 miljoen inclusief EUR 37 miljoen bijzondere baten en lasten
 • (H1 2021: EUR 72 miljoen)
 • Orderportefeuille: EUR 5,37 miljard
 • (Eind 2021: EUR 5,41 miljard)
 • VOORUITZICHTEN TWEEDE HALFJAAR 2022
 • Dredging: vergelijkbaar tweede halfjaar met goede vlootbezetting
 • Offshore Energy: eveneens vergelijkbaar tweede halfjaar met een sterke performance bij services
 • Towage & Salvage: Terminals stabiel. Salvage operationeel onvoorspelbaar; geen grote afwikkelresultaten verwacht
 • EBITDA-verwachting tweede halfjaar: in lijn met het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten

De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 22% toegenomen tot EUR 1,61 miljard (H1 2021: EUR 1,32 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie en valuta-effecten was de omzetgroei 20%.

De EBITDA is met 29% toegenomen en kwam uit op EUR 292 miljoen (H1 2021: EUR 226 miljoen), inclusief een boekwinst van EUR 50 miljoen uit de verkoop van de deelneming Keppel Smit Towage. Het bedrijfsresultaat inclusief bijzondere baten en lasten nam met 47% toe tot EUR 143 miljoen (H1 2021: EUR 97 miljoen).

De nettowinst bedroeg EUR 116 miljoen, inclusief EUR 37 miljoen aan bijzondere baten en lasten, daar waar een jaar geleden een nettowinst van EUR 72 miljoen werd gerapporteerd.

In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met 46% toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2021 met een vergelijkbare toename van het EBITDA-resultaat. Daar waar de gevolgen van COVID-19 de afgelopen twee jaar tot grote operationele inefficiëntie leidde op met name de projecten in Azië komt de sterke groei nu voort uit de grote werken in die regio. De werkzaamheden in de baai van Manilla hebben in het bijzonder bijgedragen aan de forse omzetgroei. Andere vermeldenswaardige projecten in uitvoering zijn Tuas Terminal 2 en de Pulau Tekong Polder (beide in Singapore), de Fehmarnbelttunnel (tussen Denemarken en Duitsland) en een groot aantal projecten in Nederland. De hoppervloot was goed bezet dankzij de werkzaamheden in de Filipijnen en aan het eind van het tweede kwartaal is de verlengde Prins der Nederlanden opnieuw in de vaart genomen.

Bij Offshore Energy is de omzet met 3% toegenomen en nam het EBITDA-resultaat met 29% toe. Een forse afname bij de contracting activiteiten, mede door een volumeafname bij Subsea Cables, werd ruimschoots gecompenseerd door een goed halfjaar bij services. De bezetting van de zware-ladingschepen bij Marine Transport & Services was uitzonderlijk hoog en ook bij Subsea Services en Marine Survey was er sprake van een operationeel erg goed halfjaar. De sterke vraag vanuit zowel de offshore windmarkt als de traditionele olie- en gasmarkt lag hier mede aan ten grondslag. In het tweede kwartaal is het nieuwe kraanschip Bokalift 2 in de vaart genomen en het schip is sindsdien werkzaam op het omvangrijke offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan.

Binnen de Towage & Salvage divisie zijn zowel de omzet als het resultaat fors afgenomen. Na enkele jaren met grote spraakmakende projecten bij Salvage en aanzienlijke afwikkelresultaten uit oude projecten, was het eerste halfjaar zowel qua omzet als resultaat rustig. Eind juni is de eerder aangekondigde verkoop van de Keppel Smit Towage (KST) joint venture succesvol afgerond. De Towage activiteiten hebben nu voornamelijk betrekking op de terminaldiensten van Smit Lamnalco.

De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn in het eerste halfjaar toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Vorig jaar was er nog sprake van een relatief laag niveau als gevolg van een breed scala aan COVID-19 gerelateerde kostenbesparende maatregelen. Behalve de gebruikelijke groepskosten is een aantal bijzondere baten en lasten van per saldo EUR 36,9 miljoen op het niveau van de holding verantwoord. Bij de verkoop van het belang in KST is een boekwinst gerealiseerd en in het tweede kwartaal is een impairmentlast verantwoord op materieel dat uit de vaart is genomen.

De netto-financiële positie is conform verwachting afgenomen maar is nog altijd sterk. De uitzonderlijke netto-kaspositie per jaareinde 2021 is afgenomen tot nagenoeg nul, grotendeels als gevolg van een fors investeringsprogramma, de uitbetaling van dividend en normalisatie van het werkkapitaal. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 900 miljoen. De solvabiliteit is met 49% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.

De orderportefeuille is met EUR 5,37 miljard vrijwel stabiel gebleven (ultimo 2021: EUR 5,41 miljard). Bij Dredging & Inland Infra werd er voor ruim EUR 0,5 miljard aan nieuw werk aangenomen maar met de forse omzetgroei leidde dit per saldo tot een afname in de portefeuille. Bij Offshore Energy nam de werkvoorraad fors toe met het aannemen van EUR 1 miljard aan nieuwe projecten, waarvan het grootste deel gerelateerd is aan offshore wind.

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“Het afgelopen halfjaar hebben we een forse toename in de omzet en het resultaat weten te realiseren – een knappe prestatie gelet op de beperkende COVID maatregelen die tot voor kort nog grote gevolgen hadden voor onze projecten en de inflatoire druk waar mondiaal sprake van is.

Bij Dredging staat veel in het teken van onze werkzaamheden in de baai van Manilla. De aanleg van de nieuwe internationale luchthaven is het grootste werk in onze historie en de contouren van het nieuwe land zijn inmiddels zichtbaar. Naast de langdurige inzet van onze grote baggerschepen levert dit project ook veel lokale werkgelegenheid op. Buiten de Filipijnen waren de collega’s ook volop actief met indrukwekkende projecten, zoals de aanleg van de Fehmarnbelttunnel tussen Denemarken en Duitsland en de bescherming van grote delen van Nederland tegen klimaatverandering met het versterken van dijken en kustgebieden.

Bij Offshore Energy plukken we de vruchten van onze strategie waarbij we inzetten op multifunctionele schepen en diensten waarmee we in staat zijn om zowel de traditionele markten als de offshore windmarkt te bedienen. Door het aantrekken van de vraag vanuit beide markten hebben we bij subsea services en marine survey een zeer goed resultaat kunnen behalen. Het afgelopen halfjaar hebben we bovendien de Bokalift 2 in de vaart genomen waarmee we over een van de grootste installatieschepen in de industrie beschikken. Op het moment dat het schip in de vaart kwam hadden we er al voor bijna drie jaar werk voor dit schip op offshore windprojecten in de portefeuille. Inmiddels bestaat de orderportefeuille van Offshore Energy voor ruim 60% uit offshore windprojecten.
Bij Towage & Salvage hebben we op strategisch vlak een belangrijk traject afgesloten. In 2019 kondigden we ons voornemen aan om afstand te doen van de drie grote havensleep joint ventures. Eind juni hebben we Keppel Smit Towage, de laatste van deze joint ventures, met succes verkocht met een boekwinst van EUR 50 miljoen en ruim EUR 90 miljoen aan contanten als resultaat.

In maart kondigde onze bestaande grootaandeelhouder HAL aan dat ze voornemens was om een bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen Boskalis. Wij hebben sindsdien intensieve gesprekken gevoerd met HAL waarbij wij de belangen van alle stakeholders hebben meegewogen. Inmiddels heeft HAL haar bod uitgebracht en heeft Boskalis zijn formele positie in een Position Statement openbaar gemaakt. Binnenkort zullen wij dit standpunt toelichten aan onze aandeelhouders in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarna het aan de aandeelhouders is of ze hun aandelen zullen aanbieden. In de loop van de maand september zal meer duidelijkheid ontstaan over de uitkomst van het bod.”

Vooruitzichten
Gelet op de sterke resultaten van het eerste half jaar en de omvang en samenstelling van de orderportefeuille staat Boskalis er voor de rest van het jaar goed voor, aannemende dat COVID-19 gerelateerde beperkende maatregelen, zoals we die de afgelopen twee jaar in met name het Verre Oosten hebben ervaren, niet terugkeren.

Bij Dredging & Inland Infra wordt een vergelijkbaar operationeel en financieel tweede halfjaar verwacht. Door de omvang van de projecten in de baai van Manilla is de voortgang hiervan in belangrijke mate bepalend voor het resultaat. Daarnaast zullen ook de andere grote werken in de Singapore, Denemarken en Nederland een belangrijke bijdrage leveren. De vlootbezetting van de hoppers blijft naar verwachting onverminderd hoog en de bezetting van de cutters zal slechts in beperkte mate toenemen.

Bij Offshore Energy wordt eveneens verwacht dat het tweede halfjaar in lijn zal liggen met het eerste halfjaar. Bij contracting zal een aantal grote lopende offshore windprojecten zoals Changfang & Xidao en Fécamp bepalend zijn. Bij services is de verwachting dat het huidige marktbeeld niet wezenlijk zal veranderen en dat de sterke vraag zich zal vertalen in een goed tweede halfjaar.

Towage & Salvage; bij de terminals activiteiten binnen Towage wordt een stabiel beeld verwacht.
Het jaarresultaat bij Salvage zal sterk afhangen van het inherent onvoorspelbare aanbod aan werk. Er worden geen grote afwikkelingen van projecten uit het verleden verwacht.

De Raad van Bestuur verwacht, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met dat van het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten. Voor geheel 2022 wordt conform eerdere verwachtingen een investeringsbedrag van circa EUR 450 miljoen voorzien met inbegrip van dry-dockings. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen.