Rifkorven in Noorder IJplas voor kleinere trekvissoorten

In de week van 8 augustus plaatst Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met Rijkswaterstaat tien rifkorven in de Noorder IJplas. De rifkorven zijn holle ballen van beton met gaten waarin kleinere trekvissoorten en jonge vissen kunnen schuilen tegen roofvissen en visetende vogels. De rifkorven zijn van beton en ongeveer 1 meter hoog en wegen 800 kilo. De rifkorven hebben hun werking als schuilplaats voor vis bewezen tijdens een eerder onderzoek in het Markermeer.

Maatregelen Noorder IJplas belang voor de visstand in het Noordzeekanaal
De Noorder IJplas heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. De voormalige zandwinplas is door het waterschap is in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord omgevormd tot plas van belang voor de visstand in het Noordzeekanaal. Zo zijn er verbindingen gemaakt voor vissen, zodat vissen in en uit de plas kunnen zwemmen, kunnen paaien en rusten. De eerste monitoringsresultaten leveren op dat vissen dit ook doen. De rifkorven moeten de verblijfsmogelijkheden voor jonge vis en kleine treksoorten, zoals glasaal en driedoornige stekelbaars, nog verder vergroten.

Ook wordt momenteel het noordelijke deel van de plas verondiept zodat er planten en dieren kunnen leven en om recreatie in de meest noordelijke delen van de plas mogelijk te maken.

Plaatsing van de rifkorven is geen eenvoudige klus
De rifkorven worden geplaatst bij de Noorder IJplas en de vispassages bij gemaal Halfweg, de Oranjesluizen, de Madagascarhaven, de Minervahaven en de Neptunushaven. Het plaatsen van de rifkorven is niet overal een eenvoudige klus. Na een vaartocht vanaf de Houtribdijk worden de korven voor de vispassages bij de Noorder IJplas en Gemaal Halfweg overgeladen op een vrachtauto met kraan, die de korven vervolgens op de juiste plek te water zal laten.

Maatregelen waardoor vissen barrières kunnen omzeilen voor een gezonde visstand 
Een gezonde visstand duidt op een goede waterkwaliteit. Vissen moeten zich vrijuit kunnen verplaatsen naar andere wateren, om zich te kunnen voortplanten en op te groeien. Obstakels als sluizen, stuwen, gemalen en dammen verhinderen dit vaak. Ze leiden ertoe dat het aantal en de verscheidenheid aan vissen in de Nederlandse wateren afneemt. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht neemt samen met andere waterbeheerders maatregelen waardoor vissen deze barrières kunnen omzeilen.

Bron: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht