Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos aan de slag voor dijkversterking Hollandsche IJssel

Advies- en ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos sluiten in opdracht van de aannemerscombinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort aan bij de planuitwerkingsfase voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De overeenkomst hiertoe werd op 12 oktober 2020 ondertekend. Het project wordt uitgevoerd voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. KIJK heeft als doel om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken zodat de ruim 200.000 bewoners van het achter de dijk liggende gebied, de Krimpenerwaard, veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Foto, Hoogwaterbeschermingsprogramma - Tineke Dijkstra
Foto, Hoogwaterbeschermingsprogramma – Tineke Dijkstra

10 km dijk met ruim 700 gebouwen

In dit dijkversterkingsproject wordt 10 kilometer IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak versterkt. Het project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2018 is het voorkeursalternatief vastgesteld, dat per dijkvak aangeeft op welke manier de waterkering versterkt kan worden. In de planuitwerkingsfase wordt dit voorkeursalternatief nu verder uitgewerkt. Projectleiders Mirjam Walbeek van Royal HaskoningDHV en Patrick Mulder van Witteveen+Bos: ‘Omdat de dijk intensief wordt gebruikt en er ruim 700 woningen en bedrijven pal op of aan de dijk staan, is dit een uitdagende opgave. Met slimme oplossingen zorgen we ervoor dat we de dijkversterking zo goed mogelijk inpassen en de overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk beperken.’

Bijzondere samenwerking

Het is relatief vroeg dat in deze fase kennis van de ingenieursbureaus, de aannemerscombinatie en het hoogheemraadschap al wordt samengebracht. Dat is omdat het gaat om een complexe dijkversterkingsopgave, met technische en financiële uitdagingen, waarvoor de samenwerkende partijen met deze aanpak de beste oplossing verwachten te bereiken.

De projectpartners werken het ontwerp uit voor het vergunningentraject, waarbij verschillende onderzoeken uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat het ontwerp betrouwbaar, maakbaar en vergunbaar is. Daarbij worden inpassing, uitvoerbaarheid en duurzaamheidsdoelstellingen meegenomen, evenals de effecten op natuur, archeologie, bodem, cultuurhistorie en grondwater. Ook worden de milieueffectrapportage (MER) en het Projectbesluit Omgevingswet uitgewerkt. Om bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij het project te betrekken, wordt er een ‘corona-proof’ aanpak opgesteld.

Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos brengen veel kennis in van eerdere planstudies. De bedrijven zijn gezamenlijk bij meerdere lopende projecten uit de programmering van HWBP 2020-2025 betrokken.

Foto: Foto, Hoogwaterbeschermingsprogramma - Tineke Dijkstra