Startbijeenkomst verruimen waterkering Terschelling

 

Rijkswaterstaat houdt op woensdagavond 26 november in de Driemaster in Midsland (aula VMBO) een startbijeenkomst over het verruimen van de waterkering. Inwoners van Terschelling zijn uitgenodigd om mee te denken. In het voorjaar volgen meer bijeenkomsten. Dit leidt in april 2015 tot een goed afgestemd en doordacht projectplan Waterwet.

Tijdens de startbijeenkomst informeert Rijkswaterstaat de inwoners over het projectplan en de manier waarop zij worden betrokken. De uitkomsten van de verkenning komen aan de orde. Ook de relatie tussen het projectplan waterkering en het beheerplan rijksgronden staat op de agenda. Staatsbosbeheer licht de herziening van dat beheerplan toe. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van VMBO De Driemaster te Midsland op woensdag 26 november van 19.30 tot 21.00 uur.

Voorkeurstracé
Al langere tijd bestaat de wens vanuit de gemeente, de provincie Fryslân en inwoners van Terschelling dat een groter deel van het eiland binnen de zogenaamde primaire waterkering komt te liggen. Op basis van veel gesprekken en een verkenning tekende de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in oktober 2012 samen met de Provincie en de Gemeente een intentieverklaring. Hierin legden zij met elkaar een voorkeurstracé vast voor het verruimen van de primaire waterkering.

Waterveiligheid
De primaire waterkering is de begrenzing waarbinnen de rijksoverheid het hoogste waterveiligheidsniveau garandeert. In dit project gaat het om de zogenoemde ‘zandige waterkering’, oftewel de duinenrij aan de kant van de Noordzee, waarvan Rijkswaterstaat de hoogte en sterkte bewaakt. In 2012 besloot de staatssecretaris dat deze primaire waterkering een fors stuk richting Noordzee verlegd wordt. Op Terschelling komen bijvoorbeeld de recreatiedorpen West aan Zee en Midsland aan Zee daardoor binnen de waterkering. Deze volgt voortaan tussen paal 8 en paal 12 de buitenste duinenrij (de ‘zeereep’). Waar nodig wordt de duinenrij versterkt.

Planning
In april 2015 is het projectplan Waterwet naar verwachting gereed. Rijkswaterstaat wil het plan graag in samenspraak met de inwoners opzetten. Daarom volgen na deze avond de komende maanden nog meer bijeenkomsten.

Meer… Rijkswaterstaat