Boskalis boekt recordwinst van EUR 366 miljoen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over 2013 een omzet behaald van EUR 3,5 miljard (2012: EUR 3,1 miljard). De nettowinst nam fors toe en kwam uit op EUR 366 miljoen (2012: EUR 249 miljoen), mede door enkele, incidentele resultaten ter grootte van netto EUR 97 miljoen. Boskalis is voornemens een dividend van EUR 1,24 per aandeel uit te keren en een driejarig inkoopprogramma eigen aandelen te starten.

De EBITDA bereikte eveneens een historisch hoog niveau van EUR 800 miljoen (2012: EUR 567 miljoen) en het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 466 miljoen (2012: EUR 336 miljoen). De bijdrage aan het resultaat vanuit Dredging nam toe, mede onder invloed van substantiële resultaten op de financiële afwikkeling van projecten uit het verleden, de verkoop van materieel en de afwikkeling van een verzekeringsclaim. Bij Offshore Energy nam de resultaatbijdrage fors toe, mede door een bijdrage van de begin 2013 overgenomen activiteiten van Dockwise. De bijdrage aan het resultaat van Inland Infra nam af, mede als gevolg van de verkoop van het 40% belang in Archirodon en integratie- en reorganisatiekosten. Bij Towage & Salvage was sprake van een goed jaar.

De omvang van de orderportefeuille nam licht af tot EUR 4.005 miljoen (ultimo 2012: EUR 4.106 miljoen). Het effect van de acquisitie van Dockwise en de verkoop van het 40% belang in Archirodon had per saldo een neutraal effect op de omvang van de orderportefeuille.

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“Afgelopen jaar was opnieuw een turbulent jaar – zowel in de markt als voor ons bedrijf. Een jaar waarin we Dockwise overnamen en wederom een grote stap hebben gezet in het uitbouwen van het bedrijf. Ook financieel was het een prima jaar, waarin vele bedrijfsrecords zijn gesneuveld.
Om focus te geven aan de groep en juiste prioriteiten te stellen, hebben wij een update van ons businessplan gemaakt, waarvan we de hoofdpunten in het jaarverslag 2013 presenteren. Met dit plan leggen we het fundament voor de toekomstige ontwikkeling van Boskalis. 

Het businessplan voorziet in een verdere gerichte uitbouw van de offshore energy-activiteiten op het gebied van Transport, Logistiek en Installatie door middel van selectieve investeringen in materieel en organisatie. We verwachten circa 800 miljoen euro te investeren in de komende drie jaar, wat ongeveer gelijk is aan het niveau van afschrijvingen.
Begin 2013 hebben wij een kleine tien miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, als kapitaalbuffer voor de overname van Dockwise. In het licht van onze solide balans en de verwachte kasstromen zijn wij voornemens een inkoopprogramma te starten van tien miljoen aandelen in de periode 2014-2016.”

Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is worden gedreven door groei van de wereldhandel, energieconsumptie, wereldbevolking en de gevolgen van klimaatverandering. Ondanks regionale conjuncturele stagnatie heeft recent onderzoek bevestigd dat deze trends op de lange termijn doorzetten.

Op de korte termijn worden we geholpen door de groeiende vraag naar diepzee havens om de nieuwe generatie bulk- en containerschepen te kunnen bedienen, alsook door de toenemende verschuiving naar (complexe) offshore locaties voor olie- en gaswinning.

Boskalis verwacht de komende drie jaar een stabiel marktbeeld voor haar Dredging en Towage activiteiten, en ziet met name groeimogelijkheden voor Offshore Energy, op het gebied van Transport, Logistiek en Installatie. Hier liggen duidelijke kansen voor Boskalis door de combinatie van materieel en expertise na de overnames van SMIT en Dockwise. Boskalis kan haar positie in dit segment verder versterken door gerichte investeringen in schepen of acquisities, zoals met de recente overname van Fairmount, met een leidende positie op de wereldmarkt van zware zeeslepers.

Vooruitzichten
Op basis van de huidige inzichten zal het marktbeeld aankomend jaar niet ingrijpend wijzigen ten opzichte van 2013. Bij Dredging en Offshore Energy verwachten we ook voor het eerste halfjaar een gezonde vlootbezetting. Na een sterk 2013 voor Dredging zal bij het uitblijven van vergelijkbare incidentele effecten, de operationele marge in 2014 lager zijn. De verwachting bij Offshore Energy, Inland Infra en Towage & Salvage is stabiel ten opzichte van 2013.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het in het algemeen moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat. Hierdoor zijn wij op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting voor het jaarresultaat 2014 af te geven.

De financiële positie van Boskalis is zeer solide. Voor de businessplan periode 2014-16 is het behoud van een gezonde balans een belangrijk uitgangspunt, waarbij we streven naar een nettoschuld : EBITDA verhouding in een bandbreedte van 1 tot 1,5. Voor de komende 3 jaar is voor het vernieuwen en versterken van de vloot een totaal investeringsbedrag van EUR 800 miljoen voorzien, waarvan circa EUR 300 miljoen in 2014. Dit bedrag ligt in lijn met het niveau van de afschrijvingen en is exclusief eventuele acquisities.

Het businessplan is geënt op de actuele verwachtingen ten aanzien van de wereldwijde ontwikkelingen in de voor ons relevante marktsegmenten – in het bijzonder de Offshore Energy markt. Op basis van deze plannen wordt voor de komende jaren een rendement van circa 12% op het eigen vermogen verwacht.

Binnen deze kaders en uitgangspunten is Boskalis voornemens een inkoopprogramma eigen aandelen te starten ter grootte van 10 miljoen aandelen. Dit programma zal onder voorbehoud van de resultaatontwikkeling en gewenste balansratio’s in de periode 2014-16 worden uitgevoerd. Voor het inkopen van eigen aandelen is eveneens de jaarlijkse goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist.

Dividendbeleid en -voorstel
Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend. Binnen dit uitgangspunt streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders. In dat kader zal aan de op 13 mei 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld om het dividend gelijk te houden aan dat over 2012 en een dividend uit te keren van EUR 1,24 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. Het dividend zal vanaf 11 juni 2014 betaalbaar zijn.

Meer… Boskalis

Related news

List of related news articles