Jaaroverzicht Rijkswaterstaat in het Waddengebied 2016

Rijkswaterstaat heeft het jaaroverzicht ‘Rijkswaterstaat in het Waddengebied’ op 8 maart gepubliceerd. In het jaaroverzicht staat hoe Rijkswaterstaat zorg draagt voor het UNESCO Werelderfgoed, de Waddenzee. Rijkswaterstaat is beheerder van de Waddenzee en is verantwoordelijk voor het water, de zeebodem en het grootste deel van de kust in het Waddengebied.

De focus van Rijkswaterstaat is gericht op een balans in het integrale beheer van de hele Waddenzee: waterveiligheid en kustbeheer, bereikbaarheid van de eilanden, veiligheid voor scheepvaart, waterkwaliteit en duurzaam economisch medegebruik. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met andere beheerders.

In het jaaroverzicht staan de highlights van afgelopen jaar beschreven. Bijvoorbeeld over het Natura 2000-beheerplan Waddenzee dat is vastgesteld dat richting geeft aan natuurbeheer en natuurontwikkeling. Hoe wordt er voor schoon water gezorgd, wat een belangrijke voorwaarde is voor de rijke natuur. Daarnaast leest u over innovatieve technieken om data te verzamelen, waarmee we beter kunnen inspelen op de zeespiegelstijging. Ook de internationale samenwerking in de Eems-Dollard en de verruiming van de vaargeul Eemshaven–Noordzee komen aan bod.