Minister Schultz gesterkt door enorm draagvlak behoud Oosterschelde

ministerSchultz,+zandhonger+Oosterscheldejpg

Nu afwachten of minister Schultz kiest voor veilig stellen toekomst Zeeuws waddengebied
Met een grote berg zand voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu lieten boswachters van Natuurmonumenten samen met Zeeuwse kinderen vandaag aan minister Schultz van Haegen zien hoeveel draagvlak er is voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Door zandhonger in het grootste Nationaal Park van Nederland dreigen de zandplaten te verdrinken en daarmee essentieel leefgebied voor tientallen zeehonden en honderdduizenden trekvogels. Donderdag beslist minister Schultz of zij de Roggenplaat, de belangrijkste en grootste zandplaat, ook daadwerkelijk gaat ophogen om zo de toekomst van het ‘Zeeuws waddengebied’ veilig te stellen.

Enorm Zeeuws draagvlak
Aan het publieke draagvlak ligt het niet: Natuurmonumenten en het Nationaal Park Oosterschelde hebben 6.000 ‘zandtekeningen’ en via een crowdfundingsactie in korte tijd ruim 13.500 euro opgehaald. Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: “De Zeeuwen hebben massaal laten zien dat zij de Oosterschelde met haar bijzondere natuurwaarden willen behouden voor hun kinderen. De minister was enthousiast over de grote steun van omwonenden, ondernemers, vogelaars en duikers voor de toekomst van onze Zeeuwse wadden en voelde zich gesterkt door de aangeboden bijdragen.”

Behoud Roggenplaat
Om de Roggenplaat op te hogen is een bedrag van 12,3 miljoen nodig. Daaraan dragen natuurorganisaties bij: Natuurmonumenten betaalt 300.000 euro mee aan het project uit eigen ledengeld en stelt daarnaast 100.000 euro beschikbaar via capaciteit van medewerkers, in natura dus, om te helpen dit project te realiseren. Het Zeeuwse Landschap draagt 30.000 euro bij. Daarnaast betaalt en coördineert Natuurmonumenten het opstellen van een Europese subsidieaanvraag. Samen met provincie Zeeland hoopt de vereniging volgend jaar een Europese bijdrage van nog eens 3,5 miljoen euro in te kunnen brengen. Naast deze bijdragen vanuit de natuurbescherming dragen ook de Provincie Zeeland en de Oosterscheldegemeenten financieel bij. De laatste 50 à 60% moet vanuit het Rijk zelf komen, waarover minister Schultz samen met staatssecretaris Dijksma komende donderdag beslissen.

Grootste natuurbedreiging van Nederland
“De Roggenplaat is niet in eigendom of beheer bij Natuurmonumenten. Maar hier is natuur van wereldbelang in het geding en daar komen wij voor op”, aldus van den Tweel. Juist die grote natuurwaarden staan onder druk door het proces van zandhonger. Door de aanleg van de stormvloedkering is de stroming in de Oosterschelde zwakker geworden. Het water heeft niet meer de natuurlijke kracht om zand uit de geulen op te pakken en op de plaat te leggen. Er spoelt nog wel zand van de platen af door de golven en de wind. Daardoor wordt de belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Zo verdwijnt essentieel leefgebied voor tientallen zeehonden en honderdduizenden trekvogels voor wie de zandplaten als een onmisbaar wegrestaurant fungeren. Zonder ingrijpen zullen de vogelaantallen in de Oosterschelde de komende 35 jaar halveren en 90% van alle zandplaten, slikken en schorren voor het einde van deze eeuw verdwijnen. Dit verlies van het unieke waddenlandschap van de Oosterschelde vormt één van de grootste natuurbedreigingen van ons land en zal een doorwerking hebben op de wereldpopulaties van trekkende vogels als rosse grutto, kanoet, zilverplevier, bonte strandloper en wulp.

Meer… Natuurmonumenten