Oplossing zoeken voor stageplaatsen zeevaartstudenten

Een inventarisatie bij de MBO- en HBO-zeevaartopleidingen maakt duidelijk dat er komend studiejaar te weinig stageplaatsen zijn om alle zeevaartstudenten een plek aan boord te kunnen bieden. De KVNR, Nautilus en andere maritieme branches in de koepel Nederland Maritiem Land hebben al diverse acties in gang gezet om het stageprobleem op te lossen. Het gaat daarbij allereerst om het vinden van extra reguliere stageplaatsen. Voor de wat langere termijn wordt gedacht aan het creëren van nieuwe, andere vormen van stages en verkorting van de stageduur door extra simulatortijd.

Op 1 augustus 2015 moeten 548 studenten beginnen aan hun stage, zowel nautisch als technisch. Momenteel zijn al 458 studenten aan een stageplaats geholpen. Voor zo’n 90 studenten moet nu nog een plek gevonden worden.

Geen garantie
Het aantal Nederlandse studenten aan de zeevaartscholen groeit sterk. Ten opzichte van 2008 kende 2014 een groei van maar liefst 64% studenten. Nederlandse reders hebben tot en met vorig jaar alle studenten een stageplaats weten aan te bieden. De KVNR is verheugd over deze groei gezien de wens van de sociale partners in de zeevaart om een substantieel aandeel aantal Nederlandse zeevarenden op de Nederlandse vloot te houden. De inzet van de KVNR is gericht op het blijven aanbieden van een stageplaats voor alle Nederlandse studenten maar die garantie kan op dit moment niet voor iedereen meer verstrekt worden.

Alternatieve stages
De redersvereniging zoekt behalve naar extra plaatsen ook samen met het onderwijs naar alternatieve stagevormen die voldoen aan alle opleidingseisen. De KVNR neemt hierin het voortouw maar kan het niet alleen. Ook andere partijen dienen onorthodox te durven denken en indien nodig met oplossingen te komen die buiten de huidige regels en procedures gaan. Overleg met de scholen en met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is al opgestart.

Meer… KVNR