Pulsvisserij krijgt nog geen MSC certificering

  • binnenland

Op 11 november heeft Acoura Marine het MSC conceptbeoordelingsrapport van de pulsvisserij op tong en schol gepubliceerd. Pulsvisserij krijgt nog geen MSC certificering omdat er onvoldoende kennis is over de impact van pulsvisserij op het ecosysteem. Het rapport benadrukt ook de uitdagingen voor de pulsvisserij op het gebied van de permanente beleidskaders in het Europees Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB), en de controle en handhaving. De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) en de Nederlandse overheid zijn al bezig deze punten op te lossen.

Pulsvisserij is een techniek met de zogeheten pulskor, waarbij met korte elektrische stootjes de platvis wordt gestimuleerd zich uit de bodem op te richten waarna deze vrij eenvoudig gevangen kan worden. Het conventionele boomkortuig gebruikt hiervoor zogenaamde wekkerkettingen.

De MSC visserij standaard is gebaseerd op 3 principes. Om MSC te kunnen behalen moet elk principe, gemiddeld, minstens 80 punten uit 100 scoren. Uit het concept rapport blijkt dat de pulsvisserij op principe 1 en 3 deze scores heeft gehaald, maar met 77 punten op principe 2 nog tekort komt. Als gevolg hiervan beveelt de certificeerder aan de pulsvisserij niet te certificeren.

De 3 principes zijn gericht op:

1) gezonde doelbestanden
2) minimale impact op het ecosysteem
3) effectief visserijbeheer

Bodemimpact van de pulsvisserij lager dan conventionele boomkorvisserij
Acoura Marine constateert dat de fysieke bodemimpact van de pulsvisserij lager is dan van de conventionele boomkorvisserij. Tevens constateert Acoura in het conceptrapport dat de pulsvisserij minder brandstof gebruikt. Over de effecten van elektrische pulsen op het ecosysteem is echter geoordeeld dat de kennis van de effecten op het bodemleven nog niet toereikend is om met zekerheid te kunnen zeggen dat de pulsvisserij geen significante effecten heeft. Wel wordt opgemerkt dat op basis van tot nog toe beschikbare onderzoeksresultaten geen significante effecten worden verwacht. Naast aanvullend onderzoek wordt een langere tijdserie van de verspreiding van de visserij noodzakelijk geacht. Beide punten zijn terug te voeren op de korte periode waarin de pulsvisserij bestaat. CVO stelt dat nieuwe visserijtechnieken in beleidsprocessen tegenwoordig veel te bewijzen hebben vanwege de toegenomen maatschappelijke aandacht. Hierdoor stelt CVO dan ook dat de introductie van een nieuwe tuig nu een grotere uitdaging is dan enkele decennia geleden.

Resultaten onderzoeksprogramma naar pulsvisserij naar verwachting in 2019 bekend 
Begin 2016 is een 4-jarig onderzoeksprogramma gestart en wordt de vangst geregistreerd door Wageningen Marine Research (voorheen IMARES). Hiermee wordt onderzocht wat het effect is van elektrische pulsen op een brede groep organismen, op het functioneren van het bodemecosysteem (korte en lange termijn) en op de visbestanden en op bijvangst. De verwachting is dat deze resultaten bekend zullen worden in 2019. Daarnaast wordt een steeds gedetailleerder beeld van visserijverspreiding, aanlandingen, en van interacties met “Endangered, Threatened or Protected” (ETP) soorten opgebouwd.

Permanente toestemming pulsvisserij nodig voor MSC beoordeling
De wettelijke status van pulsvisserij is nog niet definitief vastgesteld in het Europees Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). Op basis van het bestaande onderzoek, heeft de Europese Commissie reeds bij de Raad en het Europees Parlement voorgesteld dat deze vangstmethode officieel en definitief moet worden toegestaan. Echter, een definitief besluit, waarbij alle relevante Europese instellingen betrokken zijn, moet nog steeds worden genomen. Duidelijkheid over de status in het GVB zal niet alleen de vissers zekerheid bieden, het is ook nodig voor een positief resultaat in een MSC beoordeling.

“We zien een volgende beoordeling voor het MSC-certificaat daarom met vertrouwen tegemoet”
Kees van Beveren, voorzitter van de CVO zei: “Voor het MSC assessment van de innovatieve pulsvisserij moeten nog meer gegevens worden verzameld en ook de regulering is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Dat is in hoofdlijn de uitkomst van het eerste MSC-puls-traject. Omdat de pulsvisserij een nieuwe techniek is, is dat begrijpelijk. Het onderzoeksprogramma wordt, nu de juiste kennisvragen en beheersvraagstukken bekend zijn, voortvarend voorgezet. We zien een volgende beoordeling voor het MSC-certificaat daarom met vertrouwen tegemoet.”

 

 

 

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten