Toekomstvisie Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gepresenteerd

Economische groei en werkgelegenheid in balans met de omgeving.
Economische groei en meer werkgelegenheid in goede balans met de omgeving. Dat is de hoofdlijn voor de toekomstige ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk. Het gebied wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en chemie en procesindustrie zijn. Dit alles staat beschreven in de concept- Havenstrategie: “Port of Moerdijk 2030” die vandaag is gepresenteerd door de gemeente Moerdijk, de Provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk.

De afgelopen tijd hebben verschillende onderzoeken inzicht gegeven in de mogelijkheden die er zijn weggelegd voor de ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk als 2e economische motor van Brabant en 4e zeehaven van Nederland. Op dit moment goed voor zo’n 17.000 directe en indirecte banen. Uitgangspunt was het opstellen van een visie voor de Haven, haar omgeving en de wisselwerking ertussen.

In opdracht van gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk en in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden en betrokken organisaties, waaronder de Universiteit van Antwerpen, heeft dit geleid tot een eenduidig beschreven toekomstvisie. Een visie waarin de balans is gevonden tussen economie, mensen en de omgeving.

Ligging
De concept-Havenstrategie: “Port of Moerdijk 2030” geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk volop kansen biedt om de komende decennia verder te groeien. Groei die nodig is voor economie en werkgelegenheid in een vitale regio West-Brabant. De kansen liggen voornamelijk op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Daarbij wil Moerdijk de groei van goederenstromen versterken door stevig in te zetten op de afhandeling van containers die via Rotterdam en Antwerpen Europa binnenkomen. Ook is het streven om het aantal Europese kustvaarroutes dat Moerdijk aan doet, te laten toenemen. Om de balans te garanderen wordt geïnvesteerd in leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente.

Advies commissie Nijpels
Op verzoek van gemeente Moerdijk, de Provincie Noord-Brabant en het havenschap Moerdijk heeft een commissie onder leiding van de heer Nijpels, advies uitgebracht op de Havenstrategie. De commissie onderschrijft de kijk op de potentie van het Zeehaven- en Industrieterrein maar zet vraagtekens bij de huidige governance structuur en stuurt aan op een maatschappelijke discussie over de toekomst van het dorp Moerdijk. Het advies is onafhankelijk aan gemeente, provincie en havenschap die uiteindelijk samen de keuze maken.

Burgemeester Klijs: ‘Uiteraard hebben we het advies van de Commissie Nijpels uiterst serieus genomen. Maar zowel uit oogpunt van leefbaarheid als uit economisch perspectief is er geen noodzaak om afscheid te nemen van de kern Moerdijk als volwaardige woonkern. Met het geplande investeringspakket en het plafond in de milieubelasting zijn we van mening dat we het dorp wel degelijk een perspectief kunnen bieden als woonkern. Bovendien betekent een dergelijke discussie nogal wat. Het raakt de basis van het dagelijks leven van mensen. Dat doe je niet zo maar.”

Voorzitter Dagelijks Bestuur Yves de Boer: ‘Wat betreft de opmerking van de commissie Nijpels over de toekomstige governance structuur. Die past in principe in de lijn waar gemeente en provincie als aandeelhouders van het Zeehaven- en Industrieterrein al eerder voor gekozen hebben, namelijk de in 2014 geplande herijking over de aansturing. Wij onderschrijven het belang van verdergaande samenwerking tussen de zeehavens in de Vlaams Nederlandse Delta. Daarom zullen wij wel of geen toetreding van andere partijen bij de herijking van de governance structuur betrekken.’

Reacties
Het volledige rapport en het advies van de Commissie van Advies is te vinden op www.havenvanmoerdijk.nl. Vanaf vandaag tot en met 31 oktober 2013 kunnen alle geïnteresseerden hun reactie geven op de concept -Havenstrategie. Dit kan per e-mail via [email protected], of schriftelijk naar het postadres van Gemeente Moerdijk onder vermelding van onderwerp ‘Havenstrategie’. De ontvangen reacties worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de definitieve Havenstrategie, die volgens planning begin 2014 wordt vastgesteld.