Abonnementensysteem ‘overig scheepsbedrijfsafval’ per 1 november in werking

Vanaf 1 november gaan binnenvaartschippers zelf de kosten dragen voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen dan langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten. Daarmee geeft Rijkswaterstaat invulling aan deel C van het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag.

Gesloten containers
Om het abonnementensysteem mogelijk te maken zijn de afgelopen periode een aantal open containers langs de vaarwegen vervangen door gesloten containers, die alleen met een ecokaart met chip geopend kunnen worden. Ook bij andere afvalinzamellocaties, zoals depots en milieuboten, kan alleen nog afval afgegeven worden met een ecokaart met chip. Schippers konden de afgelopen maanden gratis een chip aanvragen voor hun ecokaart. Tot nu toe werkte de chip zonder abonnement; vanaf 1 november is de chip alleen te gebruiken als er ook een abonnement is afgesloten voor afgifte van afval.

Abonnement
Schippers kunnen kiezen uit twee abonnementsvormen. Het totaalabonnement voor niet-oliehoudend KGA en huisvuil kost € 469,- per jaar (excl. BTW). Kiest de schipper alleen voor de afgifte van niet-oliehoudend KGA dan kost een abonnement € 194,- per jaar (excl. BTW). Het afsluiten van een abonnement is niet verplicht. Zonder abonnement kunnen schippers het afval afgeven bij havens. Het abonnement is niet bedoeld voor grof bedrijfsafval. Dit wordt per kilogram afgerekend tegen een tarief van 1,00 € per kilo (excl. BTW)

Voor het afsluiten van het abonnement is het nodig dat de ecokaart is voorzien van een chip. De chip en het abonnement zijn verkrijgbaar bij de SAB. Schepen die buiten het Scheepsafvalstoffenverdrag vallen, zoals monumentale schepen en recreatievaart, en niet in het bezit zijn van een ecokaart, kunnen ook een abonnement aanvragen bij de SAB.

Inzamellocaties
Met het invoeren van het abonnement wordt ook het inzamelnetwerk gewijzigd. Op een aantal plaatsen worden de oude containers verwijderd en niet vervangen door nieuwe. Het aantal inzamellocaties is teruggebracht om de kosten van het abonnement zo laag mogelijk te houden. Het inzamelingsnetwerk komt er als volgt uit te zien:

• inzameling van KGA via de 24 bestaande milieuboten en de 2 depots (Nieuwegein en Volkerak-zuidzijde)
• inzameling huisvuil via 25 afvalcontainers;
• grof bedrijfsafval kan worden afgegeven op een aantal milieuboten en de depots.

De afvalinzameling op de middenkolk van de Volkeraksluis en de afgiftelocatie aan de Noordzijde van de Volkeraksluis komen te vervallen.

De precieze locaties van de afvalcontainers, de milieuboten en de depots staan op de website van de SAB, www.sabni.nl.

Handhaving
Het plaatsen van afval naast containers of op plaatsen waar de containers weggehaald zijn, is verboden. Rijkswaterstaat houdt de komende tijd extra toezicht op het illegaal dumpen van afval. Bij overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Scheepafvalstoffenverdrag
Op 1 november 2009 trad het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking. Hiermee willen de deelnemende landen – Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en Nederland- het milieu beschermen.

Het algemene uitgangspunt van het verdrag is dat de veroorzaker de kosten draagt die verbonden zijn aan het inzamelen, het bewerken of het verwerken van het afval. Het verdrag bestaat uit drie delen. Deel A (olie- en vethoudend scheepsafval) en deel B (afval van lading) werden al eerder ingevoerd.

Meer informatie
Schippers kunnen met vragen over de abonnementen, de ecokaart met chip en de afvalcontainers terecht bij de SAB via het telefoonnummer 010-412 95 44.