Norm helpt bij traceren van olievervuiling

Op initiatief van Rijkswaterstaat is NEN in 2018 begonnen de bestaande Europese normen voor identificatie van olievervuiling te verbeteren. CEN heeft, in nauwe samenwerking met experts in chromatografie en statistiek samen met het Europese ‘Oil Spill Identification Network’, een norm ontwikkeld die kan worden gebruikt als bewijsmethode voor de vervolging van overtreders van de milieuwetgeving voor het lozen van olie. Nu wordt de ontwerpnorm openbaar ter controle aangeboden.

Zwaan onder de olie. Foto, Ruud Aantjes.

Het ontwerp van de Europese norm NEN-EN 15522 beschrijft een forensische methode voor het karakteriseren en identificeren van de bron van olievlekken in het milieu, als gevolg van ongevallen of opzettelijke lozingen. Deze methode is gebaseerd op de ervaring die in de loop der jaren met eerdere versies van deze norm is opgedaan. In het verleden waren vooral lozingen van ruwe olie op zee opgenomen, maar nu zijn ook andere producten, zoals stookolie en biodiesel opgenomen. Ook lozingen op rivieren en oppervlaktewater worden meegenomen. Daarom is de norm naast waterschappen ook te gebruiken door reguliere waterlaboratoria.

Technieken van bemonstering en analyse

NEN-EN 15522-1 beschrijft de technieken van bemonstering en behandeling van olie- en referentiemonsters vóór hun aankomst in het laboratorium. NEN-EN 15522-2 legt uit hoe de analyse van de monsters dient te gebeuren. Dit om onderscheid te kunnen maken tussen oliën van een lekkage en monsters genomen van elke beschikbare kandidaat die men wil beschuldigen van de lozing (boot, pijpleiding, installatie, etc.). Er wordt een vingerafdruk van het vervuilingsmonster genomen en vergeleken zodat een CSI-deskundige een oordeel kan geven over de herkomst van de vervuiling.

Meer informatie over normcommissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten’. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar [email protected] of ga naar www.nen.nl.