Ontwikkelingen Boskalis conform verwachting in 2014

Dockwise-BoskalisV-Class_Visual_OTC_2014

De ontwikkelingen bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) verlopen in 2014 tot op heden conform verwachting.
• Omzet hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
• Goede bezetting van de Dredging en Offshore schepen
• Stabiele orderportefeuille ten opzichte van jaareinde 2013

Gang van zaken
Boskalis heeft in het eerste kwartaal van 2014 een hogere omzet gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Ook gecorrigeerd voor de acquisitie van Dockwise, die pas vanaf het tweede kwartaal 2013 wordt meegeconsolideerd, kwam de omzet hoger uit. Het marktbeeld is in het kwartaal niet wezenlijk gewijzigd en was daarmee stabiel. De omvang van de orderportefeuille van de groep was eveneens stabiel ten opzichte van eind 2013.

In het segment Dredging & Inland Infra kwam de omzet in vergelijking met het eerste kwartaal 2013 licht hoger uit, mede onder invloed van projecten in Qatar, Brazilië en India. De gerapporteerde marge lag op een vergelijkbaar niveau als in dezelfde periode vorig jaar.

De bezetting van de hoppervloot was stabiel daar waar de cuttervloot-bezetting toenam in vergelijking met het eerste kwartaal 2013.
De orderportefeuille van het segment Dredging & Inland Infra is sinds eind 2013 licht afgenomen.

Bij Offshore Energy was sprake van een sterk eerste kwartaal. De omzet steeg onder invloed van het West of Duddon Sands project in de Ierse zee, het Malampaya transport- en installatieproject in de Filipijnen, Ichthys offshore in Australië en een groot aantal steenstortwerkzaamheden in Europa. De transportvloot en drijvende bokken waren goed bezet.
Bij Dockwise was sprake van een goed eerste kwartaal met een hoge vlootbezetting die boven het jaargemiddelde van 2013 uitkwam. Deze hogere bezetting komt met name voort uit een sterke spotmarkt.
Het orderboek van Offshore Energy is ten opzichte van eind 2013 licht afgenomen.

De begin maart geacquireerde activiteiten van Fairmount Marine worden met ingang van het tweede kwartaal meegeconsolideerd.
Bij Towage & Salvage nam de omzet in het eerste kwartaal af met onderliggend goede marges. Bij Harbour Towage was er vooral in Brazilië en Rotterdam sprake van een druk eerste kwartaal.
Salvage had een rustig eerste kwartaal. Begin 2014 zijn twee grote bergingsopdrachten verworven: de car carrier Baltic Ace in de Noordzee en een jack-up rig in Angola, met per saldo een toename van het segmentorderboek als gevolg.

De financiële positie van Boskalis is sinds eind 2013 niet wezenlijk gewijzigd. De netto-schuld is licht gestegen door de acquisitie van Fairmount. De balansverhoudingen en liquiditeit zijn onverminderd sterk en Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenantafspraken die zij met kredietverschaffers heeft.

Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is worden gedreven door groei van de wereldhandel, energieconsumptie, wereldbevolking en de gevolgen van klimaatverandering. Ondanks regionale conjuncturele stagnatie heeft recent onderzoek bevestigd dat deze trends op de lange termijn doorzetten.
Boskalis verwacht de komende drie jaar een stabiel marktbeeld voor haar Dredging en Towage activiteiten, en ziet met name groeimogelijkheden voor Offshore Energy, op het gebied van Transport, Logistiek en Installatie. Hier liggen duidelijke kansen voor Boskalis door de combinatie van materieel en expertise na de overnames van SMIT, Fairmount en Dockwise. Daarnaast kan Boskalis haar positie in dit segment verder versterken door gerichte investeringen in schepen of acquisities.

Vooruitzichten
Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat het marktbeeld voor de rest van het jaar niet ingrijpend zal wijzigen. Op basis van de orderportefeuille bij Dredging en Offshore Energy verwachten wij voor de komende maanden een gezonde vlootbezetting.

Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten is het in het algemeen moeilijk om vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het verwachte jaarresultaat. Hierdoor zijn wij op dit moment niet in staat een kwantitatieve verwachting voor het jaarresultaat 2014 af te geven.
Naar verwachting zal het totale investeringsniveau in 2014 circa EUR 300 miljoen bedragen. Dit kan uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.

Meer… Boskalis