Overeenstemming over komst olieterminal Vopak

Vopak zal de omvang van haar schepen afstemmen op de veiligheidsmaatregelen op de Eems, al is zij daar wettelijk niet toe verplicht. Door het ontbreken van een duidelijk toetsingskader bij het toelaten van bedrijven aan de rand van de Waddenzee blijken grote olietankers daar gewoon toegestaan. De Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen zouden dat graag anders zien. De natuurorganisaties zijn niet gelukkig met de komst van een olieterminal in de Eemshaven, aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. Wel zijn de natuurorganisaties blij dat Vopak, de eigenaar van de olieopslag, zoveel belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in een natuurgebied met de werelderfgoed status.

De Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen hebben Vopak en Rijkswaterstaat vanaf het begin gewezen op de risico’s van de olietransporten in het waddengebied. Door de specifieke kenmerken van de Waddenzee, zoals kwelders, droogvallende platen, sterke stroming en de grote hoeveelheden zand en slib die dagelijks worden verplaatst, is de vrijgekomen olie nauwelijks op te ruimen. Heel snel handelen bij een ramp is essentieel, je hebt eigenlijk maar één getijde de tijd.

Vopak heeft beide natuurorganisaties al in een vroeg stadium benaderd over de plannen voor een olieterminal in de Eemshaven. Na het eerste contact, volgden vele intensieve, maar constructieve gesprekken. De Waddenvereniging en Milieufederatie Groningen waarderen het dat Vopak hun zorgen over de oliebestrijding in het Eems-Dollard gebied serieus heeft genomen en daarmee rekening houdt in haar bedrijfsvoering. Grote olietankers mogen gewoon de Eems opvaren. Hoewel Vopak hiertoe niet wettelijk verplicht is, zal zij alleen olietankers accepteren die qua grootte zijn afgestemd op de aanwezige oliebestrijdingsvoorzieningen van Rijkswaterstaat.

Bijdrage bescherming olieramp
Vopak wil ook bijdragen aan verbetering van de bescherming van de Waddenzee tegen olierampen. De invulling hiervan wordt nader uitgewerkt door Vopak, Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties. Op basis van deze toezeggingen hebben de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen besloten zich niet tegen de plannen van Vopak voor een olieterminal in de Eemshaven te verzetten.

Jaarlijks varen er bijna honderdvijftigduizend schepen door de diepvaarroutes ten noorden van het kwetsbare waddengebied. Ten gevolge van de voorgenomen activiteit van Vopak zal de scheepvaart toenemen met maximaal 69 zeeschepen en 138 binnenvaartschepen per jaar. De terminal van Vopak in de Eemshaven zal voorzien in een deel van de strategische voorraden van Nederland en andere EU-lidstaten. In de terminal zal maximaal 2.760.000 m3 aan olieproducten worden opgeslagen. Op dit moment lopen er procedures voor vergunningen. Pas wanneer deze zijn doorlopen neemt Vopak een definitieve investeringsbeslissing.

Bron: Waddenvereniging, 01-06-2010;