6,2 miljoen euro voor schonere binnenvaart

BinnenvaartMileumaatregelen

Per 1 juli kunnen binnenvaartschippers die rondom het Rotterdamse havengebied varen subsidie aanvragen voor maatregelen die de uitstoot van hun schip verminderen. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam investeren samen 6,2 miljoen euro in een schonere binnenvaart. De maatregelen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit in de regio.

Het stimuleren van schonere scheepvaart is belangrijk: ongeveer een kwart van de NOx-concentratie en circa 13% van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die in en rond de Rotterdamse haven varen. Om economische groei te kunnen blijven stimuleren en een aantrekkelijker leef-en vestigingsklimaat te creëren, zijn maatregelen nodig om deze uitstoot te verminderen.

Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. Maatregelen die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen zoals LNG, komen in aanmerking voor subsidie. Hoe groter het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie. Bij aanschaf van bijvoorbeeld een scr-katalysator kunnen aanschaf, onderhoudskosten en verbruikskosten worden gesubsidieerd. HME gaat de regeling in opdracht van de provincie Zuid-Holland namens de drie partijen uitvoeren. Meer informatie is te vinden op www.noxvrij.nl of u kunt contact opnemen met HME’s projectmananger innovatie, Annewieke Baank via e-mailadres [email protected] of telefoonnummer 010 4444 333.

Nederland moet in 2015 voldoen aan Europese luchtkwaliteitsnormen. Om aan die normen te kunnen voldoen is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart en zijn gelden beschikbaar gesteld voor regionale luchtkwaliteitsmaatregelen. De subsidieregeling maakt deel uit van het Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, één van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schonere lucht door met andere partijen te zoeken naar vormen van schoner verkeer en een schonere industrie.