Binnenvaart meeste overtredingen op registratie in vaartijdenboek en bemanningssterkte

Bij een controle in het najaar van 2012 door de gezamenlijke handhavingspartners in de binnenvaart is gebleken dat bijna 75 procent van de binnenvaartschippers voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf.

De overtredingen die zijn geconstateerd, zijn vooral op het gebied van registratie in het vaartijdenboek. Bijna een derde van de overtredingen betreft binnenvaartschepen die onderbemand of met onder gekwalificeerd personeel varen. De tekortkomingen met het betrekking tot het vaartijdenboek leiden er onder meer toe dat er niet goed kan worden gecontroleerd of er bijvoorbeeld te lang werd gevaren.

De nulmeting was een steekproef van de gezamenlijke handhavingspartners in de binnenvaart op de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot het vaartijdenboek, bemanningssterkte en tachograaf. Het is voor het eerst dat in deze gezamenlijkheid op zo’n grote schaal dag en nacht is gecontroleerd op deze onderwerpen. In 2013 zal weer een thema-actie volgen om te beoordelen of er sprake is van een trend.

De inspecties zijn uitgevoerd door toezichthouders van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat (RWS), het havenbedrijf Rotterdam, het Korps Landelijke Politiediensten (nu Landelijke Eenheid) en de Zeehavenpolitie.

De controles hebben een eerste indruk gegeven van de naleving van de regels met betrekking tot het vaartijdenboek en de aanwezigheid, tijdens de vaart, van de voorgeschreven minimum bemanningssterkte. Verder is gecontroleerd op de vereiste tachograaf tijdens het varen in bloktijd. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding is een boeterapport opgemaakt, dan wel een waarschuwing gegeven

Meer… Inspectie Leefomgeving en Transport