Bochtafsnijding Delftse Schie en kadernota in PS

Uit Provinciale Staten: De Statencommissie Verkeer en Milieu ontving op woensdag 4 juni 2014 3 insprekers over het inpassingsplan Bochtafsnijding Delftse Schie. Verder sprak de commissie over de Kadernota 2015-2018, het kaderbesluit infrastructuur 2014 en de begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2015.

Bochtafsnijding Delftse Schie
De insprekers brachten naar voren het belangrijk te vinden dat de oude kern van Overschie bereikbaar zou blijven voor pleziervaart. Zij vrezen verder dat de noordelijke brug tussen wal en schip zal vallen. Voorts meldden zij de commissie dat het project op weinig draagvlak kan rekenen bij de inwoners.

De verschillende fracties konden zich desondanks goed vinden in het voorliggende inpassingsplan. Wel zegde gedeputeerde De Bondt toe, op verzoek van GroenLinks en Partij voor de Dieren, zich in te zetten voor een goede groene ecologische zone in de vorm van een bomenrij. De gedeputeerde gaat dit doen in samenwerking met het waterschap en de gemeente Rotterdam.

Meer… Provincie Zuid-Holland