Boskalis handhaaft winstverwachting 2017

Zowel de omzet als de winst bij Boskalis lagen in het derde kwartaal op een aanzienlijk lager niveau ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Toch handhaaft het bedrijf de verwachtingen voor geheel 2017.

In 2016 was bij Offshore Energy nog sprake van een goed jaar met bovendien enkele grote windpark installatieprojecten in uitvoering. Boskalis heeft de omzet in het derde kwartaal licht zien toenemen in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar, daar waar de resultaten achterbleven.

 

Voor geheel 2017 verwacht Boskalis dat de nettowinst in het tweede halfjaar, gecorrigeerd voor circa EUR 15 miljoen reorganisatielasten, vergelijkbaar zal zijn met de nettowinst van EUR 75 miljoen uit het eerste halfjaar.

De orderportefeuille is ten opzichte van eind juni met 4% afgenomen tot EUR 3,1 miljard. In het derde kwartaal is voor circa EUR 0,5 miljard aan werk aangenomen. Daarenboven zijn twee preferred bidder overeenkomsten met een gecombineerde waarde van circa EUR 160 miljoen getekend voor de installatie van kabels voor offshore windparken. Bij financial close in 2018 zullen deze contracten aan de portefeuille worden toegevoegd. Tevens heeft Boskalis eind oktober het contract verworven voor de installatie van de Borssele Beta exportkabels (waarde: EUR 70 miljoen) en is een meerjarig Dredging onderhoudscontract getekend met een totale waarde van ruim EUR 260 miljoen.

Operationele ontwikkelingen
Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra was drukker dan het eerste halfjaar. De bezetting van de hoppervloot was gelet op de marktomstandigheden goed en de kwartaalomzet was licht hoger dan het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar. De resultaten op baggerprojecten in uitvoering waren matig en projecten die reeds eerder technisch zijn afgerond hebben positief bijgedragen.

In het derde kwartaal zijn voornamelijk havengerelateerde projecten aangenomen in onder meer Nederland, Zweden en Panama. Per saldo is het Dredging & Inland Infra orderboek licht afgenomen ten opzichte van medio 2017.

Bij Offshore Energy verliep het derde kwartaal conform verwachting. De omzet en het segmentresultaat zijn ten opzichte van de afgelopen kwartalen afgenomen, mede als gevolg van de slechte marktomstandigheden in de olie- en gassector. Binnen de divisie verschilt het beeld tussen Services enerzijds en de meer projectgerelateerde activiteiten van Installation & Intervention en windenergie anderzijds.

Bij Services staan marges onder druk en nam de bezetting van de zware-ladingschepen ten opzichte van het eerste halfjaar af. De lange termijn transportcontracten Aasta Hansteen en Mariner droegen goed bij. Met het afronden van deze projecten neemt de afhankelijkheid van de spotmarkt verder toe. Bij Subsea Services bleef de bezetting op peil en werden de schepen ook intern op offshore windpark- en munitieruimingsprojecten ingezet.

Bij de meer projectgerelateerde activiteiten heeft VBMS met zijn kabellegactiviteiten wederom een drukke periode afgesloten en in belangrijke mate bijgedragen aan het divisieresultaat.

Vermeldenswaardige in het derde kwartaal aangenomen contracten betreffen het stenenwerk voor Nordstream 2 (Baltische zee), een transportcontract voor West White Rose (Canada) en een Logistical Management contract voor een petrochemische fabriek in het Midden-Oosten. Het orderboek van Offshore Energy is per saldo licht toegenomen ten opzichte van medio 2017.

In het segment Towage & Salvage trok de omzet in het derde kwartaal bij Salvage aan na een zeer rustig eerste halfjaar. Twee middelgrote en veel kleine emergency response opdrachten hebben hieraan bijgedragen. Door het uitblijven van grote wrakopruimingsprojecten wordt 2017 een rustig jaar in vergelijking met de afgelopen paar jaar. Bij de strategische Towage deelnemingen (Smit Lamnalco, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage) is het beeld in het derde kwartaal niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar. De resultaatbijdrage lag per saldo op een licht hoger niveau met een bescheiden hogere bijdrage vanuit Saam Smit Towage en Keppel Smit Towage.

Corporate Business Plan – Expanding Subsea
Een belangrijke doelstelling in het begin dit jaar door Boskalis gepresenteerde Corporate Business Plan 2017-2019 is het versterken van de marktpositie op het gebied van Subsea Services. In een aanhoudend uitdagende markt zijn er doorgaans interessante kansen om anticyclisch te investeren in ondernemingen of materieel waarmee Boskalis zich goed kan positioneren voor het moment dat de eindmarkten zullen herstellen. Medio augustus heeft Boskalis met de acquisitie van de subsea surveyspecialist Gardline hiertoe een eerste stap gezet. Daarenboven heeft Boskalis recent de DSV Constructor gekocht voor circa EUR 40 miljoen. Dit geleasede schip maakte al geruime tijd deel uit van de vloot en Boskalis heeft recent gebruikgemaakt van een optie tot koop. Boskalis is tevens in een vergevorderd stadium van onderhandeling inzake de aanschaf van een bestaande, moderne high-end SAT DSV.

Aandeleninkoop
Op 6 juni 2017 heeft Boskalis ruim 3,2 miljoen nieuwe aandelen als stockdividend 2016 uitgegeven. Met de intentie deze verwatering te neutraliseren is Boskalis op 3 juli jongstleden gestart met de inkoop van eigen aandelen. Per 9 november heeft Boskalis ruim 2,3 miljoen aandelen ingekocht tegen een gemiddelde aankoopprijs van EUR 29,12 per aandeel.

Vooruitzichten
Bij de presentatie van de halfjaarcijfers is aangegeven dat, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de verwachting was dat de nettowinst in het tweede halfjaar 2017, gecorrigeerd voor reorganisatielasten, vergelijkbaar zou zijn met de nettowinst van EUR 75 miljoen uit het eerste halfjaar. De Raad van Bestuur handhaaft deze verwachting.

De implementatie van het begin dit jaar geïnitieerde kostenreductieprogramma zal nog dit jaar grotendeels zijn voltooid. De hiermee gemoeide kosten van circa EUR 15 miljoen worden in het tweede halfjaar 2017 verantwoord.

Voor 2017 wordt een totaal investeringsbedrag van EUR 250 miljoen verwacht, exclusief de acquisitie van Gardline en de aanschaf van tweedehands schepen zoals eerdergenoemde DSV’s.

De netto-kaspositie is sinds medio 2017 afgenomen, mede als gevolg van het inkopen van eigen aandelen en de acquisitie van Gardline. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenanten zoals afgesproken met zijn kapitaalverschaffers.

Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden gekenmerkt door laag werkaanbod en druk op de bezetting en marges Winstverwachting 2017: nettowinst tweede halfjaar exclusief reorganisatielast vergelijkbaar met nettowinst eerste halfjaar