Doorvaart windmolenparken onder voorwaarden toegestaan

Het voorstel om doorvaart en medegebruik van windenergieparken onder voorwaarden toe te staan is onlangs goedgekeurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij heeft besloten dat windmolenparken onder voorwaarden doorvaarbaar worden voor watersporters en andere gebruikers.

Dit is het resultaat van actieve lobby en overleg tussen de belangenbehartigers van de sector waterrecreatie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door opname van dit onderwerp in het van Nationaal Waterplan 2016 – 2021 is het traject ‘doorvaart door windmolenparken’ nu afgesloten.

Veiligheid op het water
Er worden steeds meer en grotere windmolenparken gebouwd hogere windturbines. Volgens eerdere regelgeving was het verboden door deze gebieden heen te varen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, omdat sommige parken gesitueerd zijn in de nabijheid van drukke vaarroutes voor zeeschepen. Het risico is dat deze kleine scheepvaart, waaronder de recreatievaart, nu onnodig dicht bij een vaarroute komt omdat zij een windenergiepark moeten omzeilen. Een onwenselijke en onveilige situatie, zo vindt het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en de Vereniging voor Beroeps (zeil)Chartervaart (BBZ, de zgn. Bruine Vloot).

Nadat deze partijen actief hebben gelobbyd in 2014 heeft het kabinet in 2015 testen uitgevoerd met betrekking tot de doorvaarbaarheid van windmolenparken. Een positieve uitkomst van de testen resulteert nu in het permanent doorvoeren van de veranderingen.

Nieuwe spelregels van kracht
Per 1 januari 2016 zullen de nieuwe spelregels formeel in werking treden als onderdeel van het Nationaal Water Plan II. Omringende landen zijn ons al voorgegaan: zo zijn er in de meeste Engelse windparken geen belemmeringen voor de kleine scheepvaart en ook de Duitse overheid stelt parken onder voorwaarden open.

Doorvaart en medegebruik
De afsluiting van de windparken voor de recreatievaart, (beroeps)visserij en andere gebruikers gaat in de toekomst in toenemende mate knellen vanwege de windparkontwikkeling in het kader van het Energie akkoord, de toenemende drukte op zee en de verkleining van de visgebieden. Doorvaart en medegebruik van windparken kan bijdragen aan efficiënt ruimtegebruik en biedt bovendien kansen voor versterking van het duurzaam gebruik en de biodiversiteit van de Noordzee. Het beleid is, dat vanaf 2017 in principe in alle operationele windparken op zee doorvaart en medegebruik onder voorwaarden mogelijk gemaakt wordt.

Doorvaart wordt mogelijk gemaakt voor kleinere vaartuigen met een maximumlengte, onder voorwaarden die handhaafbaar zijn en leiden tot een acceptabel niveau van SAR-mogelijkheden. Helaas blijven de parken wel gesloten voor sportduikers die vooral belangstelling hebben voor de onderwater fauna en flora die bij turbinefunderingen ontstaat. Medegebruik wordt mogelijk gemaakt voor recreatie en activiteiten die niet leiden tot bodemberoering en voor aquacultuur en andere vormen van duurzame energieopwekking.

In de in 2017 open te stellen operationele parken wordt gemonitord: wat zijn de activiteiten die daar plaatsvinden en met welke frequentie. In samenwerking met de betrokken sectoren zal het Rijk voorafgaand aan de openstelling een voorlichtingscampagne starten. Op basis van monitoring en evaluatie van de vanaf 2017 opengestelde parken (gedurende twee hoogseizoenen na de openstelling) kan medio 2020 een eventuele aanpassing van de beleidsregels alsmede van de besluiten tot de instelling van een veiligheidszone plaatsvinden.

Meer… Watersportverbond