Miljardenakkoord over waterbeleid

SCHEVENINGEN (ANP) – De onderhandelaars van Rijk en regionale overheden hebben een akkoord bereikt over een miljardenplan voor het waterbeheer tot 2015.

Tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de Unie van Waterschappen (UvW) maakte staatssecretaris Schultz van Haegen (Waterstaat) bekend dat er overeenstemming is over het zogenoemde Nationaal Bestuursakkoord Water.

De VVD-bewindsvrouw kon nog geen details geven, omdat kabinet, provincies, gemeenten en waterschappen hun goedkeuring nog aan het waterplan moeten geven. In het akkoord staat onder meer welke maatregelen nodig zijn om Nederland in de toekomst gevrijwaard te houden van waterrampen als gevolg van bodemdaling, klimaatverandering en stijging van de zeespiegel.

Andere belangrijke onderdelen van het waterbeleid, zoals de ‘watertoets’ bij nieuwbouwprojecten, schadevergoeding bij overstroming en de communicatie over de waterproblematiek worden ook in het plan uitgewerkt. Bovendien moet helder worden welke overheid voor welke kosten opdraait.

Bron: ANP – Planet.nl, 12-03-2003;