Nieuw Nationaal Waterplan met accent op ruimtelijke inrichting

Nederland wordt veiliger als we in de ruimtelijke inrichting van gebieden en steden meer rekening houden met ons water. Het nieuwe Nationaal Waterplan legt het accent op de ruimtelijke inrichting, want daar valt winst te boeken in ons watermanagement. Het kabinet wil ruimte en water beter en efficiënter met elkaar verbinden. Dat staat in het ontwerp Nationaal Waterplan 2016–2021 waar de ministerraad mee heeft ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. 

Met het Nationaal Waterplan kiest het kabinet voor een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem. Met als doelen een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. “Als iedereen waterbewust werkt aan de inrichting van Nederland, blijft onze delta op een betaalbare manier veilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk”, aldus minister Schultz.

In het nieuwe ontwerp Nationaal Waterplan staan vijf ambities centraal. Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld door onze veiligheidsnormen tegen overstroming te vernieuwen. Het kabinet kiest voor een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics) zodat de Nederlandse wateren schoon en gezond zijn en er genoeg zoet water is. Verder wil het kabinet dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht, dat Nederland een gidsland is en blijft voor watermanagement en –innovaties. Dat is gunstig voor onze economie en ons verdienvermogen. Tot slot wil het kabinet dat Nederlanders waterbewust leven. Deze ambities moeten gezamenlijk ingevuld worden door iedereen die werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland: alle overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Het Nationaal Waterplan verankert het nieuwe beleid voor de komende zes jaar met een vooruitblik richting 2050. Onderdeel van het Nationaal Waterplan zijn de Deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie), de Beleidsnota Noordzee, de verankering van afspraken die betrekking hebben op water vanuit het Energieakkoord, de Natuurvisie, de Internationale Waterambitie de geactualiseerde plannen en maatregelenprogramma’s waarmee we voldoen aan de Europese eisen voor waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en het mariene milieu.

Meer.. Rijksoverheid