Nu open voor aanvragen: Call ‘The New Delta’

Vanaf nu tot 23 september aanstaande kunnen projectconsortia, bestaande uit tenminste één kennisinstelling en één private of publieke partij, een voorstel indienen voor het topsectorbrede programma ‘The New Delta’ in de Topsector Water. Het voorgestelde onderzoek dient gericht te zijn op kennisontwikkeling om Nederland duurzaam en veilig te maken en toepassingen daarvan wereldwijd mogelijk te maken. Multi- en interdisciplinaire projecten op het gebied van de hydrologie, ecologie, klimatologie, governance, verstedelijking en transport over het water passen in de doelstelling.

Thema’s en focus
Binnen het programma The New Delta zijn verschillende thema’s uitgezet: waterbeschikbaarheid, watersysteemanalyse, verzilting en verdroging, water-governance en nieuwe oplossingen voor personen- en vrachtvervoer in delta en kustwateren. De focus ligt op de integrale problematiek van klimaatverandering, urbanisatie, de leefbare delta, groen transport in de delta en daarmee samenhangend de thematiek van de ‘Cities of the Future’. Dit onderzoek is sterk gericht op maatschappelijke vraagstukken met een publiek belang. Onderzoek binnen ‘The New Delta’ kan aansluiting bieden bij andere strategische kennisprogramma’s zoals Kennis voor Klimaat, Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) en de kennisprogrammering van het Deltaprogramma. Aanvragen kunnen worden ingediend op de drie thema’s Transport, Dynamische delta en Water, energie & grondstoffen.

Meer… NWO