Subsidie voor investeringen in schone scheepvaart

De Stadsregio Arnhem Nijmegen geeft subsidie voor verduurzaming van de scheepvaart op de belangrijke binnenvaartroutes in de regio. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en draagt bij aan een betere concurrentiepositie van de binnenvaart.

Inwoners van de stadsregio staan bloot aan de uitstoot van binnenvaartschepen op de Rijn en de Waal. Weliswaar is de binnenvaart per vervoerde ton de zuinigste en CO2-arme modaliteit, de uitstoot van vervuilende stoffen is ten opzichte van het wegvervoer relatief groot. Deze uitstoot concentreert zich langs de grote rivieren. Er zijn echter oplossingen om ook de binnenvaart schoner te maken. Daarmee kan de binnenvaart haar concurrentiepositie ten opzichte van het wegvervoer verstevigen.

De subsidieregeling Schone Scheepvaart is bedoeld om stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) te beperken, en zo regionale knelpunten voor de luchtkwaliteit op te lossen. De regeling moet ervoor zorgen dat de NO2-concentratie onder bijvoorbeeld de Waalbrug onder de Europese norm komt. Ook andere maatregelen, onder meer gericht op vervoer over de weg, zullen hieraan bijdragen.

Maatregelen
De stadsregio stelt de subsidieregeling in om binnenvaartschippers, rederijen, verladers maar ook havens, bunkerstations en baggeraars te stimuleren om te investeren in verduurzaming van de scheepvaart. Margreet van Gastel, namens de stadsregio bestuurlijk verantwoordelijk: “Met de regeling willen we deze bedrijven ondersteunen bij investeringen in maatregelen of innovaties die de uitstoot van stikstof verlagen, zonder dat dit tot hogere uitstoot van fijnstof leidt.” Gedacht kan worden aan de toepassing van nabehandeling bij bestaande motoren zoals roetfilters, additieven bij diesel en elektrificatie van laad- en losinstallaties als alternatief voor gebruik van scheepsgeneratoren.

 Economische structuurversterking 
De binnenvaart wordt momenteel gekenmerkt door overcapaciteit en margedruk. Samenwerking in de logistieke keten en informatie-uitwisseling zijn belangrijke thema’s om de concurrentiepositie van de binnenvaart te verbeteren. “Ik verwacht dat de subsidieregeling en de duurzame innovatieve maatregelen positieve economische spin off realiseren“, aldus Margreet van Gastel.
Er is minimaal 650.000 euro beschikbaar. Er is maximaal 100.000 euro per project beschikbaar. Elke partij kan -het liefst in consortia- maximaal twee keer inschrijven. Voorstellen van bedrijven buiten de regio zijn ook welkom mits het effect van verbeterde luchtkwaliteit binnen de regio plaatsvindt.

Om structuurversterking rond de scheepvaart te stimuleren worden de voorstellen behalve op technische, financiële en organisatorische haalbaarheid getoetst op de mate en duur waarin er binnen een consortium wordt samengewerkt. Niet de (technische) oplossing staat centraal, maar het doel en het effect van de maatregel.

Projectvoorstellen indienen
De subsidieregeling Schone Scheepvaart is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland. De regeling in de vorm van een tender gaat op 6 januari 2014 open en sluit op 28 februari 2014. Het is een van de maatregelen van de regionale energie- en klimaatagenda De Groene Kracht en wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland.

Van 6 januari tot en met 28 februari 2014 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In maart worden de projectvoorstellen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld en vindt een rangschikking plaats. Toekenning van de subsidies gebeurt in april 2014. Zodoende hebben de consortia ruim een half jaar om hun project te verwezenlijken en het gewenste effect te realiseren.

Alle informatie rondom de subsidieregeling is beschikbaar op https://www.degroenekracht.com/projecten/schone-scheepvaart. Tijdens de Telematicadag op 30 december presenteert de stadsregio een toelichting op de subsidieregeling voor de binnenvaart.