VIDEO: TenneT wil energie-eiland in Noordzee op Doggersbank

TenneT heeft op vrijdag 10 juni haar ‘Hub en Spoke’ concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee gepresenteerd. Een ontwerp van een kunstmatig eiland midden op de Noordzee waar veel windparken zich op aan kunnen sluiten. Vanuit het energie-eiland kan de opgewekte stroom via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzeelanden Nederland, België, Groot-Brittannië, Noorwegen, Duitsland en Denemarken worden geleid.

Het eiland heeft een gezamenlijke, permanente basis voor bouwers van windparken en infrastructuur zoals een vliegveld, een haven en een gezamenlijke opslag van onderdelen (bijv. turbines, rotorbladen, windmolenmasten). Door de permanente verblijfsmogelijkheden voor personeel is er een sterke verlaging van transportkosten. Het eiland fungeert in feite als een spin in het Noordzee-web van offshore windparken en internationale verbindingen. De huidige efficiënte benutting van een verbinding tussen windpark en vasteland van circa 40 procent stijgt op deze manier richting 100 procent. Kosten zijn geschat op minimaal 1,5 miljard euro.

Omdat de realisering van de Europese doelstellingen voor reductie van de uitstoot van CO2 voor een aanzienlijk deel van duurzame elektriciteitsproductie moet komen, zijn zonne-energie en windenergie op grote schaal noodzakelijk.

Mel Kroon, CEO van TenneT: “Het succes van de energietransitie hangt voor een belangrijk deel af van de mate waarin we in Europa tot een gecoördineerde, gezamenlijke inzet komen. Samenwerking tussen nationale overheden, toezichthouders, offshore (wind) industrie, nationale netbeheerders en natuur- en milieuorganisaties is voorwaardelijk voor het halen van de Europese milieudoelstellingen. De visie die wij nu presenteren, toont de relevantie aan van samenwerking op de Noordzee.”

De Doggersbank
De Doggersbank is relatief ondiep, heeft een grote oppervlakte en biedt daarmee ook de ruimte voor windenergie op grote schaal. Hoe ondieper, hoe lager de kosten voor aanleg van de windparken en het eiland. Van groot belang is ook dat het hard en veel waait in dat deel van de Noordzee. Dit levert een hoge opbrengst aan windenergie op. Samenvattend biedt een eiland centraal op de Noordzee alles wat nodig is om wind ver op zee tot een succes te maken.

In de ontwikkeling van de Doggersbank als locatie voor offshore wind en een kunstmatig eiland moet door de samenwerkende partijen rekening worden gehouden met de zeeflora en –fauna. TenneT is hierover al in nauw contact met een aantal natuur- en milieuorganisaties. Een eerste ‘quick-scan’ van de impact op flora en fauna op de Doggersbank laat zowel kansen als mogelijke risico’s zien voor dieren en biodiversiteit.

Tjerk Wagenaar, directeur bij Natuur & Milieu: “In TenneT heeft Nederland een betrouwbare publieke partij voor de energietransitie op de Noordzee. Zij kunnen dit kosten-efficiënt, met aandacht voor duurzame en ecologische waarden. Juist bij dit soort grootschalige projecten is het belangrijk dat maximaal rekening wordt gehouden met het beschermen van de natuur op zee.”