Voorstel van NMT voor Green Deal van Kabinet Rutte III

In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III is opgenomen dat er een Green Deal gesloten gaat worden tussen de overheid en de maritieme sector op het gebied van verduurzaming in de zeevaart, binnenvaart en havens. Netherlands Maritime Technology (NMT) is al een aantal maanden in overleg met alle belanghebbenden en heeft in nauwe samenwerking met de leden het position paper voor de Green Deal samengesteld. Dit paper geeft een overzicht van de maatregelen die NMT in de Green Deal opgenomen wil hebben.

De leden van NMT zijn op 24 april bij elkaar gekomen om met elkaar de inzet voor de Green Deal te bespreken. Met de vele inbreng is het position paper opgesteld. NMT benadrukt het belang van hun document: “Als NMT zijn wij in overleg met de verschillende belanghebbenden en het position paper is hierbij ons uitgangspunt en dus een waardevol document”, aldus de organisatie.

NMT maakt zich hard voor de volgende maatregelen:

  1. CO2-beprijzing – Door uitstoot van CO2 te belasten zullen CO2-besparingsmaatregelen kostenvoordeel opleveren.
  2. Validatie – Door de effecten van technieken te valideren wordt inzichtelijk welke milieuwinst er haalbaar is en welke kosten(besparing) dit met zich meebrengt.
  3. Offshorewerkzaamheden – Door duurzame installatie en onderhoud van windmolenparken te ondersteunen worden offshore windparken écht duurzaam.
  4. Garantiefonds – Door het instellen van een garantiefonds van € 400 mln kan de sector tegen gunstiger voorwaarden de verduurzaming van de vloot financieren.
  5. Regelgeving – Door het nastreven van strenge eisen voor emissiereductie en handhaving wordt de sector gedwongen te verduurzamen.
  6. Lange termijn innovatie en ontwikkeling – Door te investeren in innovatie en ontwikkeling kan de sector blijven werken aan de energietransitie en het emissieloos schip.

De overheid streeft er naar om de Green Deal eind dit jaar te ondertekenen.