Alternatief plan windturbines

  • binnenland

Op dinsdag 28 april 2015 presenteerden wethouders van de vier kustgemeenten die zijn verenigd in de Stuurgroep Maritieme Windmolenparken – Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar – in Den Haag een alternatief plan voor plaatsing van windturbines op de Noordzee.

Zij deden dit samen met vertegenwoordigers van de belangenorganisatie De Stichting Vrije Horizon. In Perscentrum Nieuwspoort boden zij hun alternatief aan leden van de Tweede Kamer aan.  ’s Avonds herhaalden zij hun presentatie in het gemeentehuis van Katwijk. Daarvoor waren raadsleden uitgenodigd van gemeenten aan de Hollandse kust. Met meer dan honderd aanwezigen was de belangstelling groot.

Zichtafstand
De plannen die minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu voor windturbines op zee gaan uit van twee grote velden met honderden turbines op 18 km voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust. Volgens de gemeenten is dit ruimschoots binnen zichtafstand vanaf de kust. Door hun aantal en hun hoogte zullen de turbines de geliefde vrije horizon ernstig vervuilen. Onderzoek wijst uit dat dit leidt tot terugloop van bezoekersaantallen aan de kust. De afname van de bestedingen die hiervan het gevolg is gaat bovendien ten koste van de werkgelegenheid.

Alternatief IJmuiden Ver
Het alternatief dat werd gepresenteerd is het veld IJmuiden Ver, op een afstand van 40 km van de kust. Vergenoeg om geen horizonvervuiling te veroorzaken, op een plek met meer wind en groot genoeg om het dubbele van het aantal windturbines te kunnen herbergen dan nu voor de kust is gepland.

Beïnvloeding
De Tweede Kamer neemt naar verwachting nog voor het zomerreces een besluit over de locaties voor windturbinevelden. Tot die tijd is effectieve beïnvloeding mogelijk. In de kustplaatsen is een burgerinitiatief in voorbereiding.

Informatiebijeenkomsten
Ook de stuurgroep bereidt verdere informatiebijeenkomsten voor. Data en locaties worden breed aangekondigd. In het kader van een procedure die het Rijk nu voert (Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee) houden de betrokken ministeries op 19 mei 2015 een inloopbijeenkomst in Egmond aan Zee, hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 18.00 – 21.00 uur. Een andere optie is op 12 mei in Noordwijkerhout, van 18.00 tot 21.00 uur in Conferentiecentrum Leeuwenhorst, Langelaan 3.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten