Borssele Alpha klaar voor windstroom van de Noordzee

Borssele Alpha, TenneT’s eerste en gelijk het grootste aansluitsysteem voor windparken op de Nederlandse Noordzee, is klaar voor gebruik. Geheel volgens planning en binnen budget zal Borssele Alpha in 2020 de windenergie van de nog te realiseren offshore windparken Borssele I en II door het Deense energiebedrijf Ørsted ontsluiten.

Topside Borssele Alpha Sail Out at HSM Offshore at Schiedam from Navingo BV on Vimeo.

Sluitstuk voor de afronding van project Borssele Alpha was de certificering die verstrekt is door DNV GL. Dit houdt in dat deze offshore netaansluiting volledig voldoet aan de voorwaarden vanuit het zogenoemde ontwikkelkader windenergie op zee van de Nederlandse overheid.

Belangrijke stap voor energietransitie

De capaciteit van de Borssele I en II windparken is 700 Megawatt (MW). Dit komt overeen met een elektriciteitsproductie voor ongeveer 1 miljoen huishoudens die via TenneT’s offshore verbinding Borssele Alpha op het net op land bij hoogspanningsstation Borssele wordt aangesloten. Hiervoor is naast het bestaande 380kV hoogspanningsstation Borssele een nieuw transformatorstation gerealiseerd, is er een transformatorstation op zee (‘stopcontact’) gebouwd en zijn er stroomkabels gelegd tussen de het offshore transformatorstation en het hoogspanningsstation Borssele.

Borssele Alpha voor Zeeuwse Kust Foto TenneT
Borssele Alpha voor Zeeuwse Kust. Foto, TenneT.

Marco Kuijpers, directeur van TenneT’s offshore projecten in Nederland: “Het is een prestatie van formaat dat dit eerste grote aansluitsysteem voor windenergie van de Noordzee volgens planning en budget is gerealiseerd. De aanpak die wij in Nederland hanteren – en samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is ontwikkeld – werpt nu vruchten af. De integrale aanpak namens de rijksoverheid onder verantwoording van EZK, duidelijke kavelbesluiten, de toegepaste innovaties en de vervolgens gestandaardiseerde transmissiesystemen van TenneT zijn niet alleen bij uitstek geschikt voor het wind op zee programma tot en met 2023, maar ook voor de geplande projecten tot en met 2030.”

Het Energieakkoord en windenergie op zee 2023

Volgens het Energieakkoord realiseert TenneT tot en met 2023 3.500 MW aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. De eerstvolgende offshore aansluiting na Borssele Alpha is Borssele Beta. Dit aansluitsysteem heeft, net als Borssele Alpha, een capaciteit van 700 MW en zal in 2020 worden opgeleverd ten behoeve van de windparken Borssele III en Borssele IV, die door het Blauwwind-consortium worden ontwikkeld. Daarna zijn Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta aan de beurt, gevolgd door Hollandse Kust (noord).

TenneT sluit de windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland op dezelfde manier aan. TenneT gebruikt vijf keer dezelfde 700 MW transformatorplatformen die dicht bij de windparken staan en dezelfde soort kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kunnen deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper worden gerealiseerd.

Meetstation ecologie en scheepvaart op transformatorplatforms
Op het transformatorplatform Borssele Alpha staat ook een meetstation met onder andere nautische radars, meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitoringssystemen voor vogels en vleermuizen. Dit zogenoemde Maritiem Informatievoorziening Service Punt wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met TenneT op elk offshore stopcontact gerealiseerd. Hiermee zal langs het gehele kustgebied van Nederland unieke en gedetailleerde informatie worden verzameld. Naast de Kustwacht maken ook havenbedrijven, universiteiten, het KNMI en exploitanten van windparken gebruik van deze data. De data wordt aan land gebracht via communicatiekabels van TenneT.

Programma Net op Zee 2024-2030

Van 2024 tot en met 2030 zal er volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens 6.100 MW aan windparken op zee bij komen. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2.100 MW).

Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (4.000 MW), zijn er deels andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver komen er twee offshore converterstations van elk 2.000 MW, een unicum in de offshore windindustrie.