Daling van de kosten in de binnenvaart door lagere kapitaalkosten

binnenvaartFoto

De kosten in de binnenvaart zijn in 2013 ten opzichte van 2012 gedaald, voornamelijk door de afname van kapitaalkosten en brandstofkosten. In 2014 wordt voor de meeste type schepen ook een kostendaling verwacht met name veroorzaakt door lagere kapitaalkosten. Deze conclusie volgt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia/NEA in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Deze kostenrapportages worden vaak gebruikt voor Nederlandse en Europese studies[1] die belangrijk zijn voor het maken van beleid voor de binnenvaartsector.

2013 ten opzichte van 2012:
Onder de aanname dat het aantal reizen constant is, varieert de totale kostendaling per type schip tussen -3,9% en 0,0% bij de vergelijking tussen het jaar 2013 ten opzichte van 2012. De achterliggende kostenstructuur is bepalend voor de totale index. De grootste daling in de kosten is te zien bij de (grote) schepen met relatief veel kapitaalkosten en de schepen die relatief veel vaaruren maken (continuevaart), waarbij het aandeel brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot is (bijvoorbeeld in de tankvaart en de duwvaart).

In 2013 zijn belangrijke kostencomponenten gedaald. De brandstofkosten zijn met 6,5% afgenomen ten opzichte van 2012. De kapitaalkosten zijn sterk gedaald door de afname van zowel de rentekosten (-10,2%) als de verzekerde waarde van schepen (-3%)[2]. Het gemiddelde 5-jaars renteniveau laat de laatste jaren een dalende trend zien. De verzekerde waarde is voor het eerst gedaald sinds PANTEIA/NEA deze kostenpost bijhoudt. Eerder daalde de marktwaarde van schepen al. De verzekeringsmaatschappijen in de binnenvaartsector hebben in 2013 zowel de verzekerde waarde als de verzekeringspremie naar beneden bijgesteld. Aan de andere kant is de assurantiebelasting per 1-1-2013 van 9,7% naar 21% gestegen. Daardoor zijn de verzekeringskosten het sterkst gestegen (+5.4%) van alle kostenposten. De overige kostencomponenten stegen tussen 1,1% en 2,5%.

2014 ten opzichte van 2013:
In 2014 wordt een totale ontwikkeling verwacht in de exploitatiekosten tussen -2,8% en +0,2%, afhankelijk van het type reis en type schip. De daling komt voornamelijk voort uit de lagere verwachte kapitaalkosten. Verwacht wordt dat zowel de verzekerde waarde (-5,0%) als de rentekosten (-8,0%) in 2014 zullen dalen. De werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs zal scherp gevolgd moeten worden. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt in 2014 een daling van 2,2% verwacht ten opzichte van 2013. Echter, de component ‘brandstofkosten’ is behoorlijk onvoorspelbaar en schommelt sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen.

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zijn de rapporten beschikbaar gekomen. Het CBRB zal een uitgebreide samenvatting voor de leden ter beschikking stellen. De CBRB-leden kunnen voor een gereduceerd tarief de volledige rapportages bestellen bij Panteia/NEA. De rapporten kunnen ook door anderen bij Panteia/NEA worden besteld via internet https://webshop.panteia.nl, via email ([email protected]) of per telefoon: 079 322 2306.

Er is een algemeen rapport waarbij er doorrekeningen zijn gemaakt voor diverse segmenten (motorvrachtvaart, duwvaart, tankvaart, containervaart, koppelverbanden). Daarnaast is er een gedetailleerde rapport beschikbaar over het vervoer van zand en grind. Dit rapport geeft de kostenstructuur in absolute bedragen weer en de (verwachte) ontwikkeling voor deze deelmarkt. De rapporten kunnen worden gebruikt ter vergelijking ten opzichte van de eigen bedrijfssituatie.

Meer… Panteia en CBRB

Related news

List of related news articles