Definitief ja voor naamloze vennootschap Groningen Seaports

GroningenSeaports

Vandaag heeft het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports (GSP) een definitief ja gezegd op de overstap van Groningen Seaports van gemeenschappelijke regeling (GR) naar een naamloze vennootschap (NV). Hier is een lange weg van politieke besluitvorming van provinciale staten van Groningen en raden van de betrokken gemeenten in de GR (Delfzijl en Eemsmond), aan voorafgegaan. De overheids-NV gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in.

Voor GSP betekent deze nieuwe structuur dat zij nu dezelfde status krijgt als een aantal andere Nederlandse havens (o.a. Amsterdam, Zeeland, Rotterdam) hetgeen de samenwerking vergemakkelijkt. Daarnaast betekent het voor het bedrijf dat de eerder in gang gezette marktgeoriënteerde organisatie nu nog slagvaardiger en bedrijfsmatiger kan opereren.

Enorme investeringen
Groningen Seaports heeft de afgelopen jaren enorme investeringen doorgevoerd en daarmee grote successen geboekt. Gezien deze ontwikkeling, bestaat al langer de wens om over te gaan tot een verzelfstandiging van het bedrijf. De belangrijkste redenen voor deze verzelfstandigingen hebben te maken met het streven naar een nieuwe, meer transparante bestuursstructuur, het beperken van juridische en financiële risico’s en meer zelfstandigheid in het aantrekken van zowel risicodragend als vreemd vermogen.

Organisatie
De nieuwe overheids-NV bestaat uit een algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), een raad van Commissarissen en het statutair bestuur. Na de verzelfstandiging berust het bestuur van Groningen Seaports bij de statutair directeur van de NV. Dit is tevens de enige bestuurder van de NV. Harm D. Post – de huidige directeur van Groningen Seaports – zal deze functie gaan vervullen. De nieuwe organisatie omvat een raad van Commissarissen (RvC) waaraan de statutair directeur verantwoording aflegt. De toename van de schaal en complexiteit van de bedrijfsuitoefening, hebben geleid tot het voorstel om bij de oprichting van de NV naast drie politieke leden, tevens twee externe leden te benoemen in haar RvC. Daarnaast bestaat er een AvA die tevens een Gemeenschappelijke Regeling (GR) vormt en bestaat uit vertegenwoordigers van raden, staten en colleges van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond). De GR blijft juridisch eigenaar van de gronden; de NV wordt de economische eigenaar en erfpachter.

Medewerkers
Bij de verzelfstandiging zullen de medewerkers van GSP overgaan naar de NV en daar in dienst komen op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Hierover is overeenstemming bereikt met de Ondernemingsraad en de vakorganisaties.

Miljardeninvesteringen
De Eemshaven en de haven van Delfzijl en de daarmee verbonden bedrijfsterreinen, hebben het afgelopen decennium een sterke groei en een belangrijke metamorfose doorgemaakt. Vanuit het bedrijfsleven en met name de energiesector, is een toenemende vraag ontstaan naar vestigingsmogelijkheden in het Eemsmondgebied. Om deze vraag te kunnen accommoderen, dient GSP grote investeringsprojecten uit voeren. Deze projecten zijn o.a. gericht op de aanleg van het Energypark Eemshaven, de verdere ontwikkeling van de Westlob van het Eemshaventerrein en van het Oosterhorn-terrein in Delfzijl, de geplande aanleg van het uitbreidingsgebied Eemshaven Zuidoost en een mogelijke functionele integratie van de terreinen bij de Eemshaven en Delfzijl door de aanleg van nieuwe verbindende infrastructuur zoals bijvoorbeeld de Buizenzone Eemsdelta. Ook de realisatie van de Havenvisie 2030 – die gericht is op de ontwikkeling van een efficiënt en concurrerend groen havencomplex – zal nieuwe investeringen genereren. Daarvoor is echter een marktgerichte, slagvaardige organisatie nodig. Met deze nieuwe NV kan Groningen Seaports hier meer aan tegemoet komen.

Meer… Groningen Seaports