EVO positief over onderzoek naar relatie zeescheepvaart en luchtkwaliteit

Verladersorganisatie EVO reageert positief op het nieuws dat de DCMR Milieudienst Rijnmond met het Duitse maritiem onderzoeksinstituut Hemholtz-Zentrum Geesthacht de effecten van scheepvaart op de regionale luchtkwaliteit gaat onderzoeken. Onderzoeksterreinen zijn de havens van Rotterdam en Hamburg. Luchtkwaliteitsbeleid voor zeescheepvaart komt vaak uit Brussel. Volgens EVO kijken EU-lidstaten bij het vertalen van dit Europees beleid naar regionale wetgeving vooraf niet altijd goed naar de effecten van daarvan op betreffende regio’s. De logistieke belangenbehartiger vindt het dan ook een goed zaak dat dit met de opbrengst van het onderzoek van DCMR nu wel kan.

De kennis die de studie oplevert, moet uiteindelijk leiden tot adviezen aan (regionale) overheden en bedrijven over de uitstoot van schepen. Zij kunnen dan maatregelen nemen die bijdragen aan schonere lucht in de regio’s. Daarnaast is Europa ook bezig met het uitdenken van een nieuwe norm voor de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) door zeeschepen. De gegevens die het onderzoek van DCMR oplevert, kunnen hierin worden meegenomen.

Duurzame logistiek staat bij het bedrijfsleven hoog op de agenda. Daarom zet EVO zich in voor het gebruik van de Clean Shipping Index door Nederlandse verladers. Deze index rangschikt voor verladers beschikbare schepen op milieuprestaties. De score wordt berekend aan de hand van de CO2-, NOx- en fijnstofuitstoot en het gebruik van chemicaliën en afval aan boord.

Daarnaast is EVO voorstander van overheidsmaatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van de zeescheepvaart. Belangrijke voorwaarde voor de steun hieraan is dan wel dat het beleid realistisch en effectief is en niet schadelijk voor de economie. Zo is EVO tegen het voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn voor de uitstoot van zwavel door zeeschepen op Noordwest-Europese wateren eerder en strenger aan te scherpen dan in de rest van de wereld. De strengere zwaveleis van 0,1 procent vanaf 2015 in Noordwest-Europa kost het Nederlandse bedrijfsleven tot 32 procent meer aan brandstofkosten. Bovendien heeft het een nadelig effect op het klimaat, het vestigingsklimaat in havens en de doorstroming en de verkeersveiligheid op het Europese wegennet. Indien uit het onderzoek van DCMR blijkt dat de zeescheepvaart minder bijdraagt aan het zwavelgehalte in de Randstedelijke lucht dan werd aangenomen, vindt EVO het niet meer dan logisch dat de aanscherping van de zwavelrichtlijn opnieuw wordt bekeken.

Bron: EVO, 11-08-2011;