Introductie LNG als transportbrandstof levert miljarden euro’s en duizenden arbeidsplaatsen op

LNG Carriers (10)

Eerste baanbrekende stappen voor LNG als alternatieve brandstof zijn gezet
De invoering van LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) als alternatieve, schonere brandstof voor wegtransport, binnenvaart en kustvaart kan tot 2030 leiden tot 2,7 miljard euro extra economische groei en 8000 arbeidsjaren. De ontwikkeling van LNG is daarmee van strategisch belang voor de Nederlandse transportsector. Het biedt Nederland kansen om de positie als gasrotonde te versterken en investeringen en werkgelegenheid te genereren.

Dit blijkt uit een onderzoek dat in het kader van de ‘Green Deal Rijn en Wadden’ is uitgevoerd door PwC, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De Green Deal is een samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen, gericht op groene groei. Het Nationaal LNG Platform bekeek vandaag de oogst en presenteerde nieuwe initiatieven. Een jaar na de start van de Green Deal is de nieuwe LNG-keten op gang:

• 7 LNG-stations operationeel.
• 100 LNG-trucks op de weg.
• 2 LNG-binnenvaartschepen in de vaart.
• 1 small scale LNG-tanker in de vaart.
• Bunkerpunt voor schepen operationeel.
• Rotterdam eerste Europese haven met wet- en regelgeving voor LNG.

Ger van Tongeren, voorzitter van het jarige Nationaal LNG Platform: “Er liggen enorme kansen. Om die te verzilveren, moeten vraag en aanbod in samenhang worden ontwikkeld en zijn substantiële investeringen nodig. Het gaat daarbij om een gehele keten: LNG wordt per schip in ons land aangevoerd bij de Gate terminal op de Maasvlakte, wordt daar via een kleinere terminal overgepompt naar tankauto’s of bunkerschepen, die vervolgens de LNG naar tankstations of bunkerstations brengen, waar vrachtwagens en schepen kunnen tanken. Het mooie is dat in ons Platform de gehele keten is vertegenwoordigd. De Green Deal maakt het ook mogelijk om samen te werken met het Rijk, over meerdere departementen. Bijvoorbeeld op het gebied van accijns op LNG voor vrachtvervoer, waar we binnenkort een oplossing voor de geplande accijnsverhoging verwachten.”

Milieu
Ook op het gebied van milieu liggen er kansen en uitdagingen. De transportsector krijgt met ingang van 2014 (wegtransport) en 2015 (kustvaart) te maken met verscherpte regelgeving die aanzienlijk lagere emissies moet opleveren. LNG heeft de potentie om schoner en stiller te zijn dan andere brandstoffen. Het Nationaal LNG Platform is in overleg met een aantal Natuur- en Milieuorganisaties, om te komen tot afspraken die waarborgen dat de inzet van LNG als transportbrandstof optimaal bijdraagt aan de verduurzaming van het zware transport in Nederland. Als eerste stap gaan de partijen gezamenlijk onderzoeken in hoeverre de inzet van LNG in de verschillende subsectoren leidt tot netto milieuwinst. Onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt zijn de minimale CO2-reductie en de meerwaarde van LNG bij het verlagen van de emissies van NOx, SOx, fijnstof en geluid. Een belangrijke voorwaarde is de beperking van methaanslip. Substantiële CO2-reductie wordt mogelijk door de inzet van bio-LNG. Daarnaast is het van belang dat de introductie van LNG plaatsvindt binnen de randvoorwaarden van externe veiligheid. Deze zijn het afgelopen jaar door het ministerie van I&M en betrokken partijen onderzocht.

Nieuwe initiatieven
• De Gate terminal van Vopak en Gasunie is klaar voor het ontvangen, laden en lossen van kleinere LNG-schepen, die transport van LNG naar distributiepunten en bunkerschepen kunnen gaan verzorgen. Afgelopen weekend werd het eerste 7000 ton LNG-schip (Coral Energy) gelost. Rond het jaareinde kunnen vrachtauto’s worden beladen met LNG voor tankstations langs de wegen.
• Shell nam onlangs de Greenstream in gebruik, de eerste volledig door LNG aangedreven binnenvaarttanker. In september volgt een tweede, vergelijkbare tanker. Shell heeft in Nederland tot zeven LNG-tankstations voor vrachtverkeer gepland.
• Eneco is contractueel overeengekomen om vanaf de tweede helft van 2013 zogenaamde ‘small scale LNG’ te gaan leveren. Het laden van de boten zal op de Gate terminal plaatsvinden, hetgeen een noviteit is voor de terminal. Meer informatie volgt in een afzonderlijk persbericht van Eneco later vandaag.
• Het Havenbedrijf Amsterdam, onlangs toegetreden tot het Nationaal LNG Platform, biedt vanaf september 2013 de mogelijkheid om vanaf de wal te bunkeren. De Amsterdamse haven gaat zich verder ontwikkelen tot productielocatie voor bio-LNG.
• Rotterdam is de eerste Europese haven waar de binnenvaart officieel LNG kan bunkeren. Hiervoor is de havenbeheersverordening aanpast. Rotterdam stimuleert met deze nieuwe regelgeving dat de binnenvaart LNG gaat gebruiken als schonere brandstof. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam, onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative, hebben zich hier samen sterk voor gemaakt.
• GDF SUEZ investeert in de gehele LNG-keten: tankstations, bunkerfaciliteiten, technische oplossingen en levering van LNG aan klanten. Inmiddels wordt het eerste publieke station in bedrijf genomen, waarmee zestien trucks continue bevoorraad kunnen worden. Een tweede (mobiel) station is klaar voor flexibele inzet voor nieuwe klanten. De komende drie tot vijf jaar wil GDF SUEZ vijftien LNG-stations openen voor wegtransport en scheepvaart.
• Rolande nam vandaag in Tilburg het eerste LNG-CNG-tankstation in gebruik. Er gaan dagelijks zo’n 50 vrachtwagens tanken. Nog dit jaar kan hier ook bio-LNG van Nederlandse bodem worden getankt.
• De richtlijn PGS 33-1 ‘LNG vulstations’ is gereed. Deze beschrijft de stand der techniek voor het ontwerpen, bouwen en functioneren van LNG-tankstations. PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) is bedoeld voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en voor vergunningverleners en toezichthouders. De nieuwe richtlijn versnelt de realisatie van een LNG-tankinfrastructuur, doordat voor alle betrokken partijen duidelijk is aan welke eisen een tankstation moet voldoen.
• De Energy Valley-regio ontwikkelt onder aanvoering van de Taskforce LNG Noord-Nederland de keten voor (bio-)LNG in en om de internationale Waddenzee. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Duitse LNG-Initiative Nordwest. Doel is de facilitering van productie, opslag en gebruik van (bio-)LNG als brandstof voor de scheepvaart, veerdiensten, short sea, zwaar wegtransport en mogelijk treinen.

Nationaal LNG Platform
Het Nationaal LNG Platform verbindt bedrijven en overheden, die werken aan de introductie van vloeibaar aardgas als alternatieve transportbrandstof in Nederland. Doel is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten rijden / varen.