Haventarieven Rotterdam stijgen opnieuw minder dan inflatie

De tarieven die bezoekende zeeschepen in Rotterdam betalen stijgen volgend jaar 0,5%. Dat is de helft van de inflatie in het afgelopen jaar. Dit is conform de vorig jaar door Deltalinqs, VRC, VNPI en Havenbedrijf gemaakte driejarige afspraak over de ontwikkeling van de haventarieven. Partijen spraken toen af om voor een periode van drie jaar de tarieven te laten stijgen met de helft van het inflatiepercentage, met een maximum van 1% per jaar. Daarnaast handhaaft het Havenbedrijf een aantal gerichte maatregelen om specifieke segmenten, zoals het transshipment van containers, te stimuleren.

Zeehavengeldtarieven
In de containersector zet het Havenbedrijf in op een toename van het aantal transshipment containers. Deze gaan, nadat ze per zeeschip zijn aangekomen, vanaf de terminal direct over zee verder naar een andere Europese haven. Het havengeld voor zo’n container is gemiddeld ongeveer € 8,-. De huidige korting van € 2,50 wordt in 2016 verhoogd tot € 3,75 per deepsea container. Voor feeder containers blijft de bestaande transshipmentkorting van €2,50 per container de komende twee jaar bestaan. Het Havenbedrijf wil zo de markt verleiden fors meer transshipmentlading via Rotterdam te verschepen. Daarbij wordt de extra stimulans voor containerschepen om per keer dat ze naar Europa komen Rotterdam twee keer aan te lopen gehandhaafd. Bij zo’n tweede bezoek door deepsea (intercontinentaal varende) containerschepen is het tarief 25% van het normale tarief. Dit stimuleert dat de allergrootste, zwaar beladen containerschepen bij aankomst in Noordwest-Europa eerst Rotterdam aandoen om een deel van hun lading te lossen, dan in enkele andere havens afmeren en voor vertrek naar Azië nog een keer naar Rotterdam komen om maximaal beladen Europa te verlaten.

Conform de vorig jaar met de VNPI gemaakte driejarige afspraak, blijft het tarief voor tankers met ruwe olie ook in 2016 1,5% achter bij de inflatie. Dit betekent dat het tarief in 2016 0,5% daalt.

De bestaande korting voor schone schepen, de Environmental Ship Index (ESI), wordt voortgezet. Schepen die op de index 31 punten scoren krijgen een korting van 10% op het scheepsdeel van het haventarief. Die korting wordt verdubbeld als schepen relatief weinig stikstof uitstoten. Hiervoor moet een schip volgens de ESI minimaal 31 punten scoren op het onderdeel NOx-uitstoot.

Afgesproken is de komende jaren door te gaan met het versterken van het ‘spoorproduct’ van Rotterdam door een bijdrage te blijven leveren aan nieuwe spoorverbindingen door o.a. het project Rail Incubator.

Binnenhavengeldtarieven
Vanaf 1 januari 2015 zijn Rotterdam en de Drechtsteden één gebied waardoor schippers één in plaats van twee abonnementen nodig hebben en de opgavens makkelijker zijn. Daarnaast blijft de milieukorting gehandhaafd en wordt er gewerkt aan het klantvriendelijker maken van het binnenhavengeld systeem. Dit betekent voor 2016 dat, net als voor de zeehavengeldtarieven, voor de binnenvaart is afgesproken om de tarieven met de helft van het inflatiepercentage, met een maximum van 1% per jaar te indexeren. Dit betekent dat de binnenhavengeldtarieven in 2016 met 0,5% geïndexeerd worden.