Foto, Royal IHC.

IHC wijzigt organisatie voor een duurzame toekomst

Om Royal IHC, na de overname door het industrieconsortium, weer winstgevend te maken en een duurzame toekomst te bieden, keert IHC terug naar haar kernactiviteiten in de baggeren offshore‐markt. Naast deze focus op de kern, wordt de omvang van de organisatie in lijn gebracht met de te verwachten omzet voor de komende jaren. Als gevolg van deze veranderingen zullen de komende maanden zo’n 300 arbeidsplaatsen in Nederland komen te vervallen. Op de verschillende vestigingen in het buitenland vervallen in totaal eveneens 300 arbeidsplaatsen. Het betreft met name management‐ en kantoorfuncties.

Foto, Royal IHC.
Foto, Royal IHC.
Foto, Royal IHC.

Gerben Eggink, CEO van Royal IHC: “Royal IHC heeft een lange geschiedenis, waarin het grote technologische kennis heeft opgebouwd en een toonaangevende positie in het Nederlands maritieme cluster. Dit was alleen mogelijk door de kennis, inzet, en kwaliteit van de medewerkers. Dat we nu afscheid moeten nemen van een deel van die collega’s is zeer pijnlijk. Ik ben er echter van overtuigd dat zij gezien hun eigen kwaliteiten en met de begeleiding die we hun bieden, succesvol zullen zijn om van werk‐naar‐werk te gaan. Doordat we de organisatie nu passend maken aan de te verwachten omzet en zo inrichten dat we efficiënt en wendbaar kunnen inspelen op de marktbewegingen, kan IHC in de Nederlandse maritieme industrie haar leidende rol blijven vervullen. Zo houden we de unieke en hoogwaardige technologie en kennis in Nederland.”

Focus op de kern

Dankzij de overname door het industrieconsortium afgelopen juni kreeg IHC een steun in de rug zodat technologische kennis behouden blijft voor Nederland. Bij de overname was reeds duidelijk dat IHC een nieuwe strategie zou vormgeven, waarmee het terugkeert naar haar sterke basis. Naast de activiteiten in de bagger‐ en offshore‐markt, bieden de activiteiten in (natte) mijnbouw‐ en defensiemarkt perspectief om tot de kernactiviteiten te gaan behoren. Overige activiteiten en bedrijfsonderdelen worden verkocht, waarbij behoud van werkgelegenheid een van de uitgangspunten is.

Duurzaam perspectief

Om IHC een duurzaam toekomstperspectief te bieden, moet de organisatie bovendien in lijn gebracht worden met de huidige werkvoorraad en de omzetambitie voor de komende jaren. Gezien de wereldwijde economische ontwikkelingen is een orderportefeuille met een waarde van 600 à 700 miljoen Euro een reëel uitgangspunt. De nu aangekondigde organisatieverandering, het afbouwen van de flexibele schil en de reductie van het personeelsbestand, zijn noodzakelijke stappen in dat proces.

Van werk‐naar‐werk

Met de vakbonden is IHC een passend sociaal plan overeengekomen met als uitgangspunt zoveel mogelijk begeleiding van werk‐naar‐werk en ondersteuning bij het verbreden van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hiertoe worden diverse trainingen en opleidingen aangeboden. Ook is er begeleiding door een outplacementbureau en zijn samenwerkingen gestart met bedrijven in de regio en de (lokale) overheid om het vakmanschap te behouden voor de maritieme sector en de regio. De ondernemingsraad heeft geadviseerd over de veranderplannen. Betrokken sociale partners erkennen de noodzaak van deze stap om IHC een beter toekomstperspectief te geven.

Wijziging in de Raad van Commissarissen

Nu de nieuwe organisatiestructuur staat, en de voorwaarden voor een duurzame toekomst van IHC zijn gecreëerd, is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jaap Huijskes, teruggetreden. In zijn rol als voorzitter heeft hij IHC door een belangrijke periode geloodst. De onderneming is hem daarvoor zeer dankbaar. Commissaris Menno Snel heeft met ingang van 1 november de rol van voorzitter overgenomen.