Foto, Port of Rotterdam.

Jaarverslag Havenbedrijf Rotterdam: Koers houden in bijzondere tijden

Vandaag is het jaarverslag 2020 van Havenbedrijf Rotterdam verschenen. In een jaar waarin de maatschappij ernstig werd ontwricht, bevestigde de haven van Rotterdam zijn rol als betrouwbare partner in de logistieke keten door 24/7 open te zijn. Door het opveren van goederenvolumes in de tweede helft van het jaar bleef de daling van het jaarvolume beperkt tot 6,9% ten opzichte van 2019. De financiële resultaten waren beter dan in 2019, vooral als gevolg van eenmalige baten en kostenbesparingen. Het netto resultaat kwam uit op € 351,7 miljoen.

Foto, Port of Rotterdam.
Foto, Port of Rotterdam.
RPA 16. Foto, Port of Rotterdam.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “De titel van ons jaarverslag geeft goed weer hoe wij 2020 hebben beleefd. Het was een turbulent jaar, waarin we voortdurend oplossingen zochten en vonden voor steeds weer nieuwe vragen. In samenwerking met veel partijen lukte het ons om de haven volledig operationeel te houden. Daar zijn we trots op.”

Aandacht voor veiligheid

De Rotterdamse haven beleefde een veilig jaar voor de scheepvaart. Zeer ernstige scheepsongevallen deden zich niet voor. Ten opzichte van 2019 bleef het aantal scheepsongevallen nagenoeg gelijk.

Aanpak van COVID-19

COVID-19 had een grote en uiteenlopende weerslag op het haven- en industriecomplex, waardoor we voortdurend moesten schakelen. Veiligheid en gezondheid gingen hand in hand met een volledig operationele haven. Het Corona Haven Overleg met vertegenwoordigers van dienstverleners, terminals, belangenorganisaties en andere ketenpartners speelde daarin een belangrijke rol.

Hoog investeringsniveau

Dankzij ons sterke bedrijfsresultaat zijn we in staat om de komende jaren een ambitieuze investeringsagenda met een omvang van ongeveer € 1,5 miljard uit te voeren met grote impact op werkgelegenheid, duurzaamheid en maatschappij. In 2020 investeerden we € 265,8 miljoen. De in 2020 door ons geïntroduceerde ‘Startmotor’ is onze reactie op de wens van de regering dat Nederland zich uit de crisis investeert. Twaalf projecten kunnen zorgen voor meer structurele banen, een grote CO2-reductie en een significante bijdrage leveren aan het bruto binnenlands product.

Koers houden in bijzondere tijden

De titel van het jaarverslag 2020 is ‘koers houden in bijzondere tijden’. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2020. Download het volledige jaarverslag of de hoogtepunten.