Omzet Havenbedrijf Rotterdam stijgt, winst daalt

De omzet van het Havenbedrijf is vorig jaar met 3,1% gestegen door een toename van de economische activiteiten in de haven. Tegelijkertijd daalde de winst met 4,9%. Deze daling wordt verklaard door een toename van de rentelasten en afschrijvingen. Doordat de aanleg van fase 1 van Maasvlakte 2 nu is afgerond daalden de investeringen tot € 189 miljoen. Dit investeringsniveau ligt boven het niveau van voor de aanleg van het nieuwe havengebied.

Financieel directeur Paul Smits: “Dat onze winst daalt is niet onverwacht. Door de omvangrijke investeringen in de afgelopen jaren zijn onze langlopende schulden opgelopen tot € 1,3 miljard. Dat betekent dat onze rentelasten ook flink toenemen. Daar bovenop leidde de vervroegde aflossing van een langlopende schuld van € 45 miljoen tot betaling van een afkooprente. Door de ingebruikname van Maasvlakte 2 stegen de afschrijvingen met € 7 miljoen. Tegelijkertijd zijn onze inkomsten maar beperkt gestegen zodat de winst is gedaald. Onze winst gebruiken we om dividend uit te keren, onze schulden te verminderen, maar vooral om te investeren in de haven.”

De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van terreinen stegen met € 16,0 miljoen (+5,0%) tot € 337,5 miljoen. Oorzaken hiervoor zijn de uitgifte van verschillende nieuwe terreinen, het doorberekenen aan individuele klanten van voor hen aangelegde infrastructuur in de vierkante meter prijs, indexering van contracten en verlenging van contracten tegen herziende prijzen. De havengelden hielden gelijke tred met de ontwikkeling van de overslag gemeten in tonnen (+1,0%) en stegen met € 3,6 miljoen (+1,2%) tot € 306,2 miljoen. In totaal namen de bedrijfsopbrengsten toe met € 19,9 miljoen (+3,1%) tot € 659,8 miljoen.

De operationele kosten stegen met € 2,4 miljoen (+1,9%), vooral door extra beheerskosten voor Maasvlakte 2. Ten opzichte van 2013 is Maasvlakte 2 na ingebruikname nu volledig in beheer. De personeelslasten daalden 0,9% tot € 103,4 miljoen. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg € 5,7 miljoen, bijna 40% minder dan het jaar ervoor. Dit komt vooral door de voorbereidingskosten voor de ontwikkeling van een haven in Brazilië. De deelneming in de haven van Sohar (Oman) is nog steeds succesvol.

Investeringen
Het Havenbedrijf investeerde in 2014 € 189,4 miljoen. In 2013 investeerde het Havenbedrijf nog € 262,9 miljoen. Het lagere investeringsniveau wordt veroorzaakt door het afronden van de eerste fase van Maasvlakte 2. Het Havenbedrijf zet zich in om zo’n groot mogelijk deel van haar inkomsten opnieuw te investeren in de haven. Daarbij gaat het vooral om investeringen ten behoeve van de huidige klanten en sectoren, maar het Havenbedrijf stuurt ook op verbreding van de activiteiten in de haven en op innovatie. In 2014 investeerde het Havenbedrijf onder andere in herontwikkeling van het RDM-gebied voor verschillende klanten, palen voor boord-boordoverslag op Maasvlakte 2, verbreding van de Amazonehaven, verbetering van de nautische bereikbaarheid van de Botlek en het nieuwe viaduct ter hoogte van ECT en APMT op de Maasvlakte.

Dividend
In lijn met langlopende afspraken keert het Havenbedrijf aan de aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70%) en de Staat (30%), over 2014 € 89,2 miljoen (+2,1%) als dividend uit. De gemeente ontvangt € 63,2 miljoen, de Staat € 26,0 miljoen. Over 2013 keerde het Havenbedrijf € 87,4 miljoen dividend uit.

Geïntegreerd jaarverslag
Sinds 2009 integreert het Havenbedrijf haar financiële jaarverslag en het MVO-verslag, omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen is ingebed in de onderneming. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft Ernst & Young Accountants LLP een gecombineerde controleverklaring  afgegeven voor het jaarverslag. Het verslag is in overeenstemming met de nieuwe G4-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van Global Reporting Initiative.

Sinds 2009 wordt het jaarverslag niet meer gedrukt en verschijnt het alleen nog op de website www.portofrotterdam.com.