Rotterdamse krachtenbundeling in Circularity Center

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank Rotterdam, BIKKER & Company en Van Gansewinkel richten samen het Circularity Center op. Het Circularity Center is gericht op kennisontwikkeling en business development in de circulaire economie. De oprichters hebben elkaar gevonden in de ambitie om grondstoffen en materialen te hergebruiken, maar ook om daar nieuwe verdienmodellen mee te creëren en de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe denkbeelden en nieuwe werkwijzen. Dat dit in Rotterdam samenkomt in niet toevallig. McKinsey rekende in opdracht van de Ellen MacArthur Foundation uit dat er voor de Europese industrie een positieve impuls van pakweg 500 miljard kan worden gerealiseerd als de principes van de circulaire economie volmondig worden geadopteerd. Rotterdam is als grootste haven en distributie-knooppunt van Europa de logische plek waar recycling, take back logistics en alternatieve grondstoffen en materiaalstromen bijeen komen.

De oprichters hebben Florens Slob (1974) benoemd tot managing director. Hij zal in nauwe samenwerking met de partners het centrum opzetten. Slob studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft bijna 15 jaar ervaring in recycling en waste management. Slob, naast deze rol ook directeur Business Development bij de Van Gansewinkel: “Het is fantastisch om met deze partners een concrete bijdrage te mogen leveren aan de circulaire economie en de kansen die dat biedt voor de markt.”

Van Gansewinkel is ook vandaag al vaak een verbindende schakel in de totstandkoming van circulaire projecten door uit het afval van vandaag weer grondstoffen terug te winnen.

Cees van Gent – CEO Van Gansewinkel: “Van Gansewinkel heeft veel kennis in huis die nodig is bij het bouwen aan een circulaire economie. Om te versnellen zijn partnerships en samenwerking binnen concrete projecten cruciaal. Het draait om het vertalen van circulaire concepten en ideeën in concrete business voor vandaag. Dat willen we samen in het Circularity Center bereiken.”

Een van de eerste projecten die vanuit het Circularity Center wordt ondersteund is Plastic to Oil. Onderzocht wordt welk methodieken en toepassingen mogelijk zijn om te komen tot een productielocatie waarin plastic reststromen worden ‘teruggekraakt’ tot olie en in een tweede stadium ook weer terug naar plastics.

Leendert Bikker ziet veel kansen voor het Circularity Center: “Na de decennia van groene idealen gaan we er nu gewoon geld mee verdienen en dat is maar goed ook. In heel de geschiedenis zien we dat een gang langs de kassa de echte doorbraken in technologie en economie hebben versneld.”

Rabobank en het Havenbedrijf organiseerden reeds in 2012 het congres ‘pathways to a circular economy’ en zien nadrukkelijk de kansen van een circulaire economie voor de regio en de Nederlandse economie. Coert Beerman, CEO Rabobank Rotterdam: “Dit is niet alleen geboren vanuit maatschappelijke medeverantwoordelijkheid, wij zien in het sluiten van productieketens vooral strategische voordelen voor bedrijven – er zijn minder schaarse grondstoffen en energie nodig en bovendien stimuleert het samenwerking en innovatie.” Beerman ziet met name de plus in het pragmatische karakter dat het centrum nastreeft.

“De focus moet liggen op het creëren van business cases waar bedrijven, investeerders en banken in durven te stappen.”

Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “Het Havenbedrijf wil de komende decennia in de haven de transitie op gang brengen naar een circulaire economie. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken: veel minder grondstoffen gebruiken, deze maximaal benutten en vooral hergebruiken. Daardoor sluiten we kringlopen. Met het Circularity Center zetten we weer een stap om concrete projecten te realiseren. Projecten die er voor moeten zorgen dat we naast de gangbare manier van produceren nieuwe bedrijvigheid naar Rotterdam halen. Zo zorgen we dat de haven ook in de tweede helft van de eeuw een pijler onder de Nederlandse welvaart is.”

Meer… Circularity Center