Sterk resultaat Boskalis onder uitdagende marktomstandigheden

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft over het eerste halfjaar van 2010 een nettowinst behaald van € 123,9 miljoen, tegen € 102,7 miljoen in de eerste helft van 2009. De bijdrage van Smit Internationale N.V. (“SMIT”) aan de nettowinst bedroeg € 9,5 miljoen, exclusief rentekosten als gevolg van de acquisitie maar inclusief overige effecten verband houdende met de transactie.

De omzet steeg tot € 1.135 miljoen. Aan het begin van het tweede kwartaal werd de fusie met SMIT geëffectueerd en deze activiteiten droegen € 160 miljoen bij aan de omzet. Exclusief het consolidatie-effect van SMIT bedroeg de omzet in het eerste halfjaar € 975 miljoen (eerste helft van 2009: € 989 miljoen).

De kernactiviteit Baggeren & Grondverzet presteerde bijzonder sterk. Boskalis profiteerde in het eerste halfjaar van 2010 van de goede en breed gevulde orderportefeuille. Dit resulteerde in een sterke materieelbezetting en goede marges. Het resultaat van SMIT lag in relatie tot een vergelijkbare periode vorig jaar per saldo op een lager niveau. Bij de Transport & Heavy Lift-activiteiten heeft een zwakkere
markt voor spotcontracten vanuit voornamelijk de olie- en gasindustrie geleid tot een daling van het resultaat. Het geleidelijke herstel van vrachtvolumes in de havens had daarentegen een positief effect op de resultaten van Harbour Towage.

In de eerste helft van het jaar werd exclusief SMIT voor € 890 miljoen aan werk aangenomen. De omvang van de orderportefeuille bedroeg aan het eind van het eerste halfjaar per saldo € 3,3 miljard, inclusief de orderportefeuille van SMIT.

Peter Berdowski, CEO: ” We hebben een uitstekend eerste halfjaar gedraaid, in het bijzonder met de baggeractiviteiten. Dankzij de brede en goedgevulde orderportefeuille waarmee we het jaar ingingen, was de bezetting van schepen hoog en werden prima marges op de werken gerealiseerd.

Ook de activiteiten van SMIT hebben dit half jaar bijgedragen aan het resultaat. In vervolg op de fusie zijn de integratiestappen voorbereid. Uit de inventarisatie blijkt dat er de komende jaren substantiële markt- en kostensynergieën zijn te behalen.

Op basis van de bestaande orderportefeuille zijn we positief gestemd ten aanzien van de winstverwachting voor de rest van het jaar. In de markt zien we echter terughoudendheid bij klanten, waardoor het marktvolume daalt en verdere druk op de prijzen ontstaat.”

Marktontwikkelingen
De markten waarop Boskalis actief is met haar activiteiten- baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten – worden gedreven door factoren zoals groei van de wereldhandel, wereldbevolking, energieconsumptie en de gevolgen van klimaatverandering.

Hoewel de structurele groeifactoren voor de lange termijn onverminderd positief zijn, zijn de kortetermijnvooruitzichten voor baggeren en maritieme infrastructuur sinds begin 2009 aanzienlijk minder zeker door de gedaalde olieprijs, onzekerheid bij de vraag naar grondstoffen en een haperend herstel van de wereldeconomie. Deze marktomstandigheden zorgen ervoor dat klanten kritisch en terughoudend zijn bij het initiëren van nieuwe projecten. Als gevolg hiervan daalt het volume aan werk in de markt en staan marges onder druk. Vooralsnog wordt een spoedig herstel over de volle breedte van de markt niet voorzien.

De vraag naar de havensleep- en terminaldiensten ontwikkelt zich positief. Vrachtvolumes herstellen zich na de terugval van 2009 en het in productie treden van nieuwe olie- en gasvelden levert nieuwe terminalcontracten op. De ontwikkeling van de bergingsmarkt laat zich slecht voorspellen door de aard van de activiteit. Bij transport en heavy lift wordt met name gekeken naar het aantrekken van de spotmarkt. Een overtuigend herstel van de wereldeconomie en een hoge olieprijs zijn hierbij van belang.

Vooruitzichten
De Raad van Bestuur verwacht dat de nettowinst voor het boekjaar 2010, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, 10-15% hoger zal zijn dan de gerapporteerde nettowinst over 2009. De synergie-effecten van de fusie met SMIT bedragen naar schatting € 15-20 miljoen per jaar voor belasting; deze zullen vanaf 2011 geleidelijk worden gerealiseerd in een periode van twee tot drie jaar. De verwachting is dat het totale investeringsniveau in 2010 € 325-350 miljoen zal bedragen.
Boskalis SMIT heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt om haar belang in de Harbour Towage joint venture met Rebras, Brazilië voor eind 2010 uit te breiden van 50% naar 100%. Voorafgaand aan de definitieve overeenkomst dient nog aan een aantal condities te worden voldaan.

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster N.V., 19-08-2010;