Foto, TenneT

TenneT zet strategisch groeipad door met recordjaar

  • Investeringen van EUR 3,4 miljard in 2020 in de Europese energietransitie en in een robuust elektriciteitssysteem; sterke operationele prestatie met een leveringszekerheid van 99,9999%
  • Solide financiële resultaten, met een onderliggende omzet van EUR 4,5 miljard; EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) met 5,7% gegroeid tot EUR 796 miljoen
  • Robuuste kapitaalstructuur verder versterkt door uitgifte van hybride obligaties, ter ondersteuning van de financiële soliditeit
  • Jaarlijkse investeringsportefeuille groeit tot EUR 5 – 6 miljard voor de komende drie tot vijf jaar, waarmee TenneT een essentiële bijdrage levert aan het energiesysteem van de toekomst
  • Operatie versterkt door het aantrekken van meer dan 800 extra medewerkers en opleiding van nieuw talent om de schaarste aan technisch personeel te ondervangen

Recordinvesteringen, sterke leveringszekerheid

Ondanks de COVID-19 pandemie deed TenneT in 2020 voor een recordbedrag van EUR 3,4 miljard aan investeringen, wat het bedrijf tot een van de grootste investeerders in de energietransitie van Europa maakt. Tegelijkertijd bereikte TenneT het hoogste niveau van leveringszekerheid van de afgelopen vijf jaar. In de periode 2020-21 breidt TenneT zijn personeelsbestand met 30% uit om het toenemend werkvolume op te vangen.

Foto, TenneT

Dit zijn slechts enkele van de hoogtepunten uit het geïntegreerd jaarverslag over 2020 dat vandaag door de Nederlands/Duitse transmissienetbeheerder (TSO) is gepubliceerd.

Terwijl de bronnen van hernieuwbare energie snel blijven toenemen, bouwt TenneT nieuwe verbindingen, versterkt en vergroot het zijn hoogspanningsnet en brengt het zijn systeemoperaties naar een hoger niveau om te voldoen aan de nieuwe EU-doelstelling om emissies tot 2030 met minstens 55% te verlagen. Daarnaast levert TenneT belangrijke bijdragen aan baanbrekend werk rond de planning van het toekomstige energiesysteem in Noordwest-Europa, waaronder marktontwerp, sectorkoppeling en grotere flexibiliteit van vraag en aanbod van elektriciteit.

“In 2020 heeft TenneT nieuwe records gevestigd op het gebied van leveringszekerheid en investeringen en de daarbij behorende financiering en middelen. Nu zijn we klaar voor een decennium vol uitdagingen. Wij zijn de enige grensoverschrijdende TSO in Europa, stevig verankerd in Noordwest-Europa met unieke toegang tot een enorme hoeveelheid windenergie uit de Noordzee. Als zodanig speelt TenneT een sleutelrol in de groeiende Europese samenwerking die nodig is om de overgang naar een emissievrije wereld te faciliteren. Dit vereist nieuwe concepten, nieuwe partnerschappen en snelle actie om een meer geïntegreerd en betaalbaar Europees energiesysteem te creëren,” zegt TenneT CEO Manon van Beek.

Financiële resultaten

TenneT rapporteerde in 2020 opnieuw solide financiële resultaten, met een onderliggende omzet van EUR 4.450 miljoen. Dat is een toename van 9% ten opzichte van de EUR 4.084 miljoen in 2019. De onderliggende EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) groeide in 2020 tot EUR 796 miljoen (2019: EUR 753 miljoen). TenneT is van plan een dividend van EUR 149 miljoen uit te keren aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat, waardoor het totale bedrag aan dividend in de afgelopen tien jaar steeg naar EUR 1,2 miljard. Het grootste deel van deze dividenden zijn toe te schrijven aan de Duitse activiteiten van TenneT.

Capex (investeringen) bedroeg in 2020 in totaal EUR 3,4 miljard, waarvan EUR 1,3 miljard gerelateerd aan projecten in Nederland en EUR 2,1 miljard in Duitsland. Als gevolg van deze investeringen nam de netto rentedragende schuldpositie van TenneT met 27% toe tot EUR 12 miljard per 31 december 2020.

Otto Jager, CFO van TenneT: “We hebben opnieuw een jaar met solide resultaten achter de rug, in lijn met de groei van onze activabasis. Tegelijkertijd hebben we onze kapitaalpositie in de loop van 2020 versterkt met de uitgifte van EUR 1 miljard aan groene hybride obligaties. Aangezien wij verwachten dat onze jaarlijkse investeringen de komende vijf jaar toenemen, voorzien wij een extra behoefte aan eigen vermogen voor de hele onderneming om onze sterke kredietbeoordelingen te behouden. We blijven in 2021 een constructieve dialoog voeren met onze aandeelhouder, om ervoor te zorgen dat er tijdig een duurzame aandelenoplossing voor de toekomst wordt geïmplementeerd.”

TenneT is trots op zijn positie als leider in duurzame financiering. Met meer dan EUR 10 miljard aan groene schuld en duurzame financiering is TenneT de grootste corporate uitgever van groene schuldinstrumenten in Nederland. Naast EUR 1 miljard aan groene hybride obligaties, heeft TenneT in november 2020 met succes EUR 1,35 miljard aan groene senior obligaties uitgegeven.

Belangrijkste resultaten in 2020 en uitdagingen voor de toekomst

Opschalen van het potentieel aan hernieuwbare energie in de Noordzee
De Noordzee heeft een groot potentieel voor offshore windenergie voor Noordwest-Europa en TenneT helpt om er een internationale hub voor groene energie van te maken. In 2020 heeft TenneT een recordaantal innovatieve offshore-activiteiten uitgevoerd en haar offshore windverbindingen verder uitgebreid. Begin 2020 werd TenneT’s 12e offshore netaansluiting in Duitsland voltooid, met BorWin3.

Het potentieel van de Noordzee, met een geschatte windcapaciteit van 300 GW in 2050, wakkert nieuwe samenwerking tussen buurlanden aan. TenneT en National Grid Ventures onderzoeken de ontwikkeling van een multifunctionele interconnector om tot 4 GW aan Britse en Nederlandse offshore-windparken tegelijk aan te sluiten op de elektriciteitssystemen van beide naties. In nauwe samenwerking met de Duitse, Nederlandse en Deense regeringen onderzoekt TenneT ook een gezamenlijke energiehub in de Noordzee die met deze drie landen wordt verbonden. Als enige Europese grensoverschrijdende TSO heeft TenneT laten zien innovatief en (kosten)efficiënt te kunnen opereren door nieuwe standaarden te ontwikkelen in grote projecten in Duitsland en Nederland. Een unieke nieuwe internationale technische standaard zal worden gebruikt om het door de Nederlandse en Duitse overheid geplande 2 GW offshore programma te realiseren, waarbij twee netaansluitingen worden gekoppeld aan windparken van elk 2 GW. Met dit concept maakt TenneT gebruik van schaalvoordelen en komt het tegemoet aan de wens van de offshore windindustrie om grotere windparken te realiseren.

Offshore wind vereist onshore netuitbreiding in een geïntegreerde aanpak
Het grote potentieel van wind op zee vraagt om omvangrijke netuitbreidingen en -versterkingen op land. Samen met een toename van wind- en zonne-energieprojecten op land zijn er in 2020 42 lopende grote projecten afgerond. Na jaren van voorbereiding is TenneT begonnen met de aanleg van twee nieuwe 380kV-elektriciteitssnelwegen in het noorden van Nederland en in Zeeland. In Duitsland nam TenneT een belangrijke verbinding in het noorden in gebruik, waarmee duurzame energie naar Denemarken kan worden getransporteerd. Ook werden verdere stappen gezet in een van Europa’s grootste onshore-projecten, de SuedLink-verbinding, die duurzame energie van de Noordzee naar verbruikscentra in Zuid-Duitsland moet transporteren.

Investeringsportefeuille groeit verder om operationele uitdagingen aan te gaan

De uitvoering van TenneT’s ambitieuze investeringsportefeuille – ontworpen om te voldoen aan de energietransitiedoelstellingen van de Nederlandse en Duitse overheden en de ambities van de industrie – is veeleisend. Zo zijn de aanvragen voor toegang tot het net van nieuwe klanten in Nederland vertienvoudigd, aangevoerd door exploitanten van duurzame elektriciteitsproductie. Het aansluiten van een groeiend aantal nieuwe klanten, vaak op locaties met onvoldoende netwerkinfrastructuur, leidt tot beperkingen in de netwerkcapaciteit en vereist aanzienlijke netwerkverbeteringen. Tegelijkertijd streeft TenneT naar een optimaal onderhoud van haar bestaande netten, zodat TenneT de hoge leveringszekerheid kan blijven garanderen. De komende jaren blijft TenneT zich concentreren op een versnelde uitvoering van haar projectenportefeuille en verdere verbetering van de operationele uitmuntendheid.

Innovatieve oplossingen voor beter gebruik van het net en meer flexibiliteit
Het energiesysteem zoekt in toenemende mate naar nieuwe bronnen van flexibele vraag om het volatiele aanbod van duurzame energie te matchen. TenneT verkent samen met partners actief innovatieve oplossingen. Zo heeft TenneT samen met andere Europese TSO’s een Europees crowd balancing platform opgezet, Equigy, dat TSO’s en DSO’s toegang geeft tot de flexibele capaciteit die beschikbaar is in kleine elektrische bronnen, zoals elektrische voertuigen, zonnepanelen of warmtepompen. TenneT is ook betrokken bij InnoSys 2030, een gezamenlijk onderzoeksproject met TSO’s, DSO’s, makers van regelsystemen en onderzoeksinstituten om te onderzoeken hoe de benutting van de capaciteit van het netwerk kan worden verbeterd.

Werkgelegenheid en groen herstel na COVID-19

Om het onshore en offshore net te onderhouden en uit te breiden en bij te dragen aan de energietransitie, werft TenneT in 2021 nog eens 600 nieuwe medewerkers in Europa voor haar activiteiten in Nederland en Duitsland, wat neerkomt op een groei van 30% in de periode 2020-21. De vraag naar technisch talent neemt toe en de concurrentie tussen werkgevers is groot. TenneT werkt nauw samen met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs om jongeren voor de sector te interesseren en mensen om te scholen zodat zij over de juiste vaardigheden beschikken. Daarnaast gaat TenneT langdurige samenwerkingsverbanden aan met meerdere leveranciers. De energietransitie biedt een kans om in te zetten op groen herstel na COVID-19.