Wat zeggen politieke partijen over de maritieme industrie?

Over minder dan een week vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Maritieme & Offshore Carrièrekrant dook in de programma’s om een beeld te geven van wat de verschillende politieke partijen zeggen over de maritieme industrie. Binnen het onderzoek is gekeken op welke manier de maritieme industrie terugkomt in de verkiezingsprogramma’s van de zeven grootste politieke partijen volgens de peilingen begin februari: PVV, VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA.

In het partijprogramma van de PVV wordt niet in gegaan op de maritieme industrie waardoor deze politieke partij niet opgenomen is in het onderzoek. Binnen de verkiezingsprogramma’s van de overige zes partijen ontdekte de Carrièrekrant een aantal overkoepelende thema’s die van invloed zijn op de maritieme industrie: klimaatverandering, binnenvaart, zeehavens en Defensie. Hieronder volgen de highlights van de overkoepelende thema’s. U kunt alle stellingen van de politieke partijen lezen in het onderzoek van de Maritieme & Offshore Carrièrekrant.

Klimaatverandering
Energietransitie is noodzakelijk om klimaatverandering te beperken. De scheepvaart is bij het akkoord van Parijs buitenbeschouwing gelaten. Ondanks dat zet de industrie zich op dit moment hard in om toch een duurzaamheidsslag te maken. In de programma’s van de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en SP wordt specifiek genoemd dat de uitstoot van scheepvaart verminderd moet worden om de klimaatverandering tegen te gaan.

“Wij pleiten voor opname lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag en voor wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen in brandstof voor lucht- en scheepvaart”, aldus de PvdA.

Vergroenen van de binnenvaart
De SP, PvdA, D66, CDA en VVD willen investeren in het vergroenen van de binnenvaart. VVD legt in het programma voornamelijk de nadruk op de investeringen om de verbindingen tussen de havens en het achterland te verbeteren, niet alleen door te kijken naar het verbeteren van vaarwegen en sluizen, maar ook door aandacht voor het personeel.

Investeringen in de havens
Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) liet eind januari weten dat zij een half miljard euro per jaar willen ontvangen van het Rijk om zo de structuur van de zeehavens toekomstgericht te maken. De SP, D66 en de VVD gaan in hun verkiezingsprogramma gedetailleerd in op de zeehavens en in het bijzonder de Rotterdamse Haven.  In de stellingen van D66 en VVD wordt gesproken over het streven naar een gelijk speelveld. Een onderwerp dat ook vanuit brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology werd benoemd: “We willen niet worden benadeeld door onze buren.”

Defensie
Ook de benoeming van Donald Trump heeft invloed op de Nederlandse maritieme industrie. Hij wil dat alle NAVO-landen zich houden aan de afspraak om de voorgeschreven 2% van de economie aan de krijgsmacht uit te geven. De partijen VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA willen meer gaan investeringen in de krijgsmacht. Dit creëert meer werkgelegenheid bij onder andere de Koninklijke Marine.

Op woensdag 15 maart kan er gestemd worden tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Lees het hele onderzoek in de eerste editie van 2017 in de Maritieme & Offshore Carrièrekrant.