ATM veroorzaker stofneerslag Moerdijk op 2 oktober

ATM

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het bedrijf ATM de veroorzaker is geweest van de neerslag van stofdeeltjes in Moerdijk op 2 oktober. De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) trekt deze conclusie na een vergelijking van bij ATM genomen monsters met de resultaten van eerder onderzoek van monsters uit de omgeving.

Nu onomstotelijk vast staat dat ATM de veroorzaker is, richt het vervolgonderzoek van de OMWB zich op de oorzaak van het probleem en de omstandigheden waarin de uitstoot van de stofdeeltjes heeft plaatsgevonden. Dit vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen in hoeverre ATM zich heeft gehouden aan de voorgeschreven procedures bij ‘ongewone voorvallen’. ATM heeft zich in ieder geval niet gehouden aan de verplichting om zelf actief openheid van zaken te geven. De provincie (als bevoegd gezag m.b.t. de milieuwetgeving) en de gemeente Moerdijk zullen ATM hierop bestuurlijk aanspreken.
Volgens de GGD is er nimmer sprake geweest van risico’s voor de volksgezondheid.

Breed onderzoek
In de eerste dagen na de neerslag van de stofdeeltjes heeft de OMWB in een breed gebied gezocht naar mogelijke veroorzakers. Er zijn monsters genomen op acht verschillende locaties op en in de omgeving van het industrieterrein Moerdijk. Bij de analyse is ook gekeken naar de verspreiding van de stofdeeltjes door het gebied, in relatie tot onder meer de windrichting. Op basis van de resultaten van die onderzoeken zijn op 7 oktober verschillende monsters genomen bij ATM van partijen ijzerslib uit het productieproces van de nacht van 2 oktober. De analyseresultaten hiervan wijzen definitief ATM als veroorzaker aan.

Meer… Brabant