Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

BLN-Schuttevaer adviseert Tweede Kamer over duurzaam goederenvervoer

Tijdens de hoorzitting en het rondetafelgesprek van de binnenvaart met de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu, afgelopen woensdag in Den Haag, heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer een lans gebroken voor het vergroenen van de binnenvaart. Vervoer over water veroorzaakt in vergelijking met het wegvervoer al de minste CO2 uitstoot per ton kilometer maar met de moderne technieken is een nog verdere reductie mogelijk.

Verdere verlaging van de CO2 emissie door verminderd gebruik van fossiele brandstof levert op termijn voordelen op voor de binnenvaartvervoerders maar niet de gehele milieu-investering kan worden terugverdiend. Er blijft een onrendabele top over. Koninklijke BLN-Schuttevaer roept de politiek op om net zoals bij de investeringsprogramma’s voor de vergroening van de energiesector en het stimuleren van energie uit windparken ook zo’n impuls te geven aan de vergroening van de vervoerssector. Met relatief bescheiden investeringen kan de overheid een verdere verlaging van de CO2 emissie in het goederenvervoer mogelijk maken en helpen de Nederlandse klimaatdoelstellingen te realiseren. Met een flink aantal moderne groene schepen is bewezen dat de techniek niet langer een knelpunt is.

Daarnaast bepleite voorzitter Roland Kortenhorst in de hoorzitting dat politiek en ministeries integraler moeten kijken naar de wijze waarop het goederenvervoer in Nederland is ingericht. Investeringen in infrastructuur programma’s, het oplossen van knelpunten in modaliteiten, en emissie eisen aan weg, spoor en binnenvaartmotoren worden nog te veel sectoraal bekeken terwijl de huidige bezettingsgraad van de wegen noopt tot een integrale visie op de bereikbaarheid van Nederland en het behouden van Nederland als betrouwbare logistieke draaischijf in Europa.

Kortenhorst benadrukte dat logistiek  slimmer moet worden ingericht om te voorkomen dat bijvoorbeeld de A15 verder dichtslibt terwijl op de Nieuwe Maas en de Merwede nog ruimte genoeg is. Om die integrale benadering kracht bij te zetten bepleite Kortenhorst het oprichten van een  platform met verladend bedrijfsleven, brancheorganisaties in de logistiek, ministeries en Rijkswaterstaat om te bezien hoe Nederland bereikbaar gehouden kan worden en de klimaatdoelstellingen kan realiseren.