Helwin 2 Foto, TenneT

Duitsland mogelijk aandeelhouder netbeheerder TenneT

Elektriciteitsnetbeheerder TenneT, actief in Nederland en Duitsland, heeft in de komende jaren miljarden nodig om te kunnen voldoen aan investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Dertig procent van dat kapitaal is noodzakelijk voor investeringen in Nederland en zeventig procent voor investeringen in Duitsland. Om die reden is met Duitsland afgesproken te gaan kijken of en op welke wijze de Duitse staat aandeelhouder kan worden van TenneT. Minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat melden vandaag aan de Tweede Kamer dat de intentieverklaring het startpunt is voor onderhandelingen over de voorwaarden van een deelname van de Duitse staat in TenneT.

Helwin 2 Foto, TenneT

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en een groot deel in Duitsland is nu nog volledig in handen van de Nederlandse staat. In de afgelopen periode zijn behalve aandeelhouderschap door de Duitse staat meerdere opties onderzocht voor het aantrekken van kapitaal. Het kabinet heeft een voorkeur voor een investering door de Duitse staat in TenneT. Uit verkennende gesprekken is gebleken dat ook de Duitse staat toegevoegde waarde ziet om de mogelijkheden voor een investering in TenneT te onderzoeken.

In de komende maanden zal met Duitsland gekeken worden hoe het aandeelhouderschap uitgewerkt kan worden. Hierbij zal onder meer aandacht zijn voor het borgen van de publieke belangen zoals de leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook is een van de uitgangspunten dat de Nederlandse staat als aandeelhouder alleen bijdraagt aan investeringen in het Nederlandse deel van TenneT. Het gezamenlijke streven is om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 tot een akkoord te komen.

TenneT schat haar huidige investeringsagenda voor de periode 2020-2029 in op een bedrag tussen de 40 tot 50 miljard euro. Hiervan is het benodigde extra eigen vermogen dat door de aandeelhouders moet worden opgebracht geschat op 5,3 miljard euro in de periode 2020-2029. Dit is sterk afhankelijk van externe factoren zoals de ontwikkeling in de investeringsagenda van TenneT en kan daarom nog verder toenemen of afnemen.

Indien het voorkeursscenario of een terugvalscenario niet (tijdig) geïmplementeerd kan worden, zal Nederland ook kapitaal moeten storten voor het Duitse deel van TenneT om de kredietwaardigheid op peil te houden.

Helwin 2 Foto, TenneT
Helwin 2 Foto, TenneT