Eiland Marken komende 50 jaar veilig met versterkte dijk

De dijkversterking die het eiland Marken de komende 50 jaar moet beschermen tegen overstromingen, komt buitenwaarts aan de Zuidkade te liggen. De dijk wordt aan de buitenkant van de huidige dijk versterkt, zodat geen grond hoeft te worden aangekocht en het unieke karakter van Marken behouden blijft. De dijk aan de Westkade wordt binnen het huidige profiel verbeterd.

Met het voorkeursbesluit dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft genomen, voldoet Marken straks weer aan de waterveiligheidsnormen. De eilandraad van Marken is nauw betrokken geweest bij het ontwerpproces dat tot deze oplossing heeft geleid. Schultz: “De oplossing moet aansluiten bij het DNA van Marken. De nieuwe dijk moet niet alleen veilig zijn en aan de nieuwste normen voldoen, hij moet ook passen in het landschap en bij de specifieke historie van Marken. Dat vraagt maatwerk. Deze oplossing heeft draagvlak onder de bewoners. Ik ben blij dat we een alternatief hebben gevonden waar alle partners in dit project achter staan.”

Die partners zijn de gemeente Waterland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de provincie Noord-Holland en de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Twee punten worden de komende tijd nog verder uitgewerkt:

  • de overslagbestendigheid van de dijk (hoeveel water mag er overheen komen?)
  • de beste oplossing voor de zetting van de dijk.

Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de bouw. De markt zal worden uitgedaagd om met de beste uitvoeringsmethode te komen. Het beheersen van de zetting is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Pilot meerlaagsveiligheid
De dijkversterking maakt onderdeel uit van de pilot meerlaagsveiligheid. Bij meerlaagsveiligheid kijken we naar het verbeteren van de veiligheid op 3 niveaus (lagen):

laag 1: voorkomen van overstromingen door waterkeringen op orde te houden
laag 2: aanpassen ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld door woningen hoog te bouwen
laag 3: verbeteren van rampenbeheersing, bijvoorbeeld door educatie en voorlichting

De dijkversterking is een oplossing in laag 1. Voor laag 2, waterrobuust bouwen, zal de gemeente Waterland samen met de partners de oplossingen uit de pilot verder uitwerken. Voor laag 3, rampenbestrijding, werkt de veiligheidsregio aan een calamiteitenplan en wordt in november een grootschalige evacuatieoefening gehouden.